Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Dedución por creación de emprego

Regulación: Artigo 37 LIS

  • Con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir do 7 de novembro de 2018, o artigo 94 bis da Lei 20/1991, do 7 de xuño, establece que as entidades que contraten un traballador para realizar a súa actividade nas Canarias terán dereito ao gozo dos beneficios fiscais que por creación de emprego establézanse pola normativa fiscal incrementandoos nun 30 por cento. Polo tanto, o devandito incremento aplicarase á dedución por creación de emprego do artigo 37 da LIS da seguinte forma:

    • Creación de emprego por contratación de menores de 30 anos: 3.900 euros (3.000 euros x 1,3) pola contratación do primeiro traballador a través dun contrato por tempo indefinido de apoio aos emprendedores, que sexa menor de 30 anos.

    • Creación de emprego por contratación de desempregados con prestación de desemprego: o 65 por cento (50 por cento x 1,3) do menor dos importes recollidos nas letras a) e b) do artigo 37.2 da LIS .

  • Sobre esta dedución non se aplicarán as porcentaxes incrementadas do artigo 94.1 a) da Lei 20/1991, xa que esta dedución non é equivalente a ningunha das deducións reguladas na Lei 61/1978.

    Por esta mesma razón, sobre esta dedución non se aplicarán os límites incrementados do artigo 94.1 b) da Lei 20/1991.

Importante:

Con efectos para os períodos impositivos que se inicien o 1 de xaneiro de 2019, a disposición derrogatoria única do Real Decreto-lei 28/2018, do 28 de decembro, para a revalorización das pensións públicas e outras medidas urxentes en materia social, laboral e de emprego, derroga o artigo 4 da Lei 3/2012, do 6 de xullo, de Medidas Urxentes para a Reforma do Mercado Laboral, que establecía a posibilidade de celebrar contratos de traballo por tempo indefinido de apoio aos emprendedores.

Non obstante, a disposición transitoria sexta do citado Real Decreto-lei 28/2018 establece que os contratos de traballo por tempo indefinido de apoio aos emprendedores celebrados antes do 1 de xaneiro de 2019, considéranse válidos e continuarán rexendose pola normativa vixente no momento da súa celebración, así como se é o caso os incentivos correspondentes.

Polo tanto, os contratos subscritos durante 2018 xerarán o dereito a aplicar a dedución por creación de emprego do artigo 37 da LIS . Esta dedución, segundo o previsto no artigo 37 da LIS , practicarase na cota íntegra do período impositivo correspondente á finalización do período de proba dun ano esixido no correspondente tipo de contrato.

En consecuencia, para os contratos validamente celebrados entre o 7 de novembro de 2018 e o 31 de decembro de 2018 cuxo período de proba finaliza nun ano, poderase aplicar esta dedución por creación de emprego incrementada no exercicio 2019, no caso de que o período impositivo coincida co ano natural.

Con respecto ao exercicio 2020, non poderá xerarse o dereito a aplicar esta dedución incrementada, xa que a partir do 1 de xaneiro de 2019 non pode subscribirse este tipo de contratos.