Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Perdas por deterioración de valores representativos de débeda

No artigo 13.2 c) da  LIS establécese a non deducibilidade fiscal das perdas por deterioración dos valores representativos de débeda.

Formalización do modelo 200

En aplicación do que se dispón no citado artigo, o contribuínte deberá realizar os seguintes axustes nos recadros [00327] e [00328] «Perda por deterioración de valores representativos de débeda (art. 13.2.c) e  DT 15ª LIS)» da páxina 12 do modelo 200:

  • O contribuínte deberá incluír no recadro [00327] de aumentos, o importe correspondente ás perdas por deterioración dos valores representativos de débeda contabilizada no período impositivo obxecto de declaración, que non sexan deducibles fiscalmente segundo o que se dispón no artigo 13.2 c) da LIS .

  • Non obstante, cando nun período impositivo posterior ao da contabilización das citadas perdas por deterioración que orixinou un axuste positivo ao resultado contable (recadro [00327]) por non ser fiscalmente deducible, prodúzase a recuperación de valor da deterioración , o contribuínte deberá incluír no recadro [00328] o importe correspondente á devandita reversión.

  • En relación ao que se dispón no artigo 13.2 c) da LIS , a disposición transitoria décimo quinta da LIS , establece un réxime transitorio segundo o cal a reversión das perdas por deterioración os valores representativos de débeda que resultasen fiscalmente deducibles en períodos impositivos iniciados con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015, integraranse na base impoñible do Imposto sobre Sociedades do período impositivo en que se produza a recuperación do seu valor no ámbito contable. Con esta finalidade, a devandita integración recollerase no recadro [00327] de aumentos.