Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Prazo para presentar a declaración

A diferenza do que acontece con outras figuras impositivas, a declaración do Imposto sobre Sociedades non ten un prazo de presentación único para todos os contribuíntes, senón que cada contribuínte ten o seu propio prazo, en función da data en que conclúa o seu período impositivo.

Segundo establécese no artigo 124.1 da LIS, a declaración presentarase no prazo dos 25 días naturais seguintes aos seis meses posteriores á conclusión do período impositivo.

Desta forma, cando se trate de contribuíntes cuxo exercicio económico coincida co ano natural, o prazo de presentación da declaración queda fixado nos vinte e cinco primeiros días naturais do mes de xullo.

No caso en que o período impositivo non coincida co ano natural e finalice un mes que teña 30 días, o prazo dos 6 meses debe computarse de data a data. É dicir, se o período impositivo finaliza o 30 de xuño, o prazo de seis meses concluiría o 30 de decembro do mesmo ano. A partir desta data computaranse os 25 días naturais, polo que o prazo empezará a computar o 31 de decembro e concluirá o 24 de xaneiro do ano seguinte.

Importante:

Nos casos en que o último día do prazo de presentación da declaración sexa inhábil, o devandito prazo entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

De conformidade co artigo 30 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, son días inhábiles os sábados, os domingos e os declarados festivos.

Exemplo:

Para unha entidade que tributa polo réxime xeral do Imposto sobre Sociedades, cuxo período impositivo estea comprendido entre o 1 de xaneiro de 2020 e o 31 de decembro de 2020, o prazo de presentación da declaración será do 1 ao 25 de xullo de 2021, sempre que este último día non coincida con algún día inhábil. En 2021, o 25 de xullo é domingo, polo que o último día para presentar a declaración do Imposto sobre Sociedades será o 26 de xullo de 2021, que é o primeiro día hábil seguinte.

Non obstante, os contribuíntes cuxo prazo de declaración iniciásese con anterioridade á entrada en vigor da Orde HAC/560/2021, do 4 de xuño, pola que se aproban os modelos de declaración do Imposto sobre Sociedades para os períodos impositivos iniciados entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2020 deberán presentar a declaración dentro dos 25 días naturais á data de entrada en vigor da citada Orde, non sendo que opten por presentar a declaración utilizando os modelos e formas de presentación contida na Orde HAC/565/2020, do 12 de xuño, pola que se aproban os modelos de declaración aplicables aos períodos impositivos iniciados entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2019, en cuxo caso o prazo de presentación será o xeral exposto no segundo parágrafo anterior deste apartado.

Exemplo:

O período impositivo dunha entidade está comprendida entre o 1 de xaneiro e o 31 de xullo de 2020.

O prazo de presentación da declaración será o dos 25 días naturais seguintes aos seis meses posteriores a 31 de xullo de 2020, data de conclusión do período impositivo. Así, o prazo de presentación sería o período comprendido entre o 1 e o 25 de febreiro de 2021. Xa que a 1 de febreiro de 2021 non entrara en vigor a Orde do ministro de Facenda aprobando os modelos de declaración do Imposto sobre Sociedades correspondentes a períodos impositivos iniciados dentro de 2020, esta entidade poderá:

  • Esperar á entrada en vigor da citada Orde para os efectos do cómputo do prazo dos 25 días naturais seguintes a esa data de entrada en vigor.

  • Presentar a declaración no prazo xeral de presentación (1 ao 25 de febreiro de 2021 ), utilizando para iso os modelos de declaración e as formas de presentación do Imposto sobre Sociedades aprobadas para os períodos impositivos iniciados entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2019.