Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Recadro 00072 Extinción de entidade

Deberán marcar este recadro aquelas entidades que non apliquen o límite establecido no artigo 26.1 da LIS para a compensación de bases impoñibles negativas no período impositivo obxecto de declaración en que se produza a súa extinción.

Lembre:

No último parágrafo do artigo 26.1 da  LIS establécese que o límite para a compensación de bases impoñibles negativas establecidas no devandito apartado non se aplicará no período impositivo en que se produza a extinción da entidade, non sendo que a mesma sexa consecuencia dunha operación de reestruturación á que resulte de aplicación o réxime fiscal especial establecido no Capítulo VII do Título VII desta Lei.