Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Período impositivo en que se imputan as rendas

Regulación: Artigo 100.8 LIS

A imputación na base impoñible das rendas positivas realizarase no período impositivo que comprenda o día en que a entidade non residente en territorio español concluíse o seu exercicio social que, para estes fins, non poderá entenderse de duración superior a doce meses.