Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Número de identificación da entidade dominante (no caso de grupos constituídos só por entidades dependentes)

Todas as entidades que marquen o recadro [00010] da páxina 1 do modelo 200, no caso de grupos cuxa entidade dominante resida no estranxeiro ou estean sometidas á normativa foral, deberán consignar no apartado «Grupo fiscal» da devandita páxina 1, o número de identificación da entidade dominante do grupo ao que pertencen.

No suposto en que a entidade sexa non residente en territorio español e non teña asignado  NIF en España, deberase consignar o equivalente ao NIF do país de residencia, precedido polas dúas letras do código ISO do devandito país (a relación de países e territorios e código ISO figura ao final do Capítulo 3 deste Manual).