Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Cálculo da base impoñible despois da reserva de nivelamento (recadro 01330)

As entidades que apliquen a reserva de nivelamento nos termos do artigo 105 da LIS, deberán consignar no recadro [01330] «Base impoñible despois da reserva de nivelamento» da páxina 14 do modelo 200, o importe que resulte de aplicar á base impoñible (recadro [00552] da páxina 13 do modelo 200, os axustes recollidos nos recadros [01033] e [01034] «Reserva de nivelamento» da páxina 13 do devandito modelo correspondentes á aplicación do devandito incentivo fiscal, realizando o seguinte cálculo:

recadro [01330]= [00552] + [01033] - [01034]

Para ter en conta:

Se a base impoñible consignada no recadro [00552] é positiva, esta poderase minorar por aplicación da reserva de nivelamento nun 10 por cento co límite máximo de 1 millón de euros.

Con esta finalidade, só se o recadro [00552] é positiva, o recadro [01034] de axuste negativo por reserva de nivelamento poderá ter contido e o seu importe será o 10 por cento da base co límite máximo de 1 millón de euros. O importe restante, se o houbese, quedará pen- dente de reducir en períodos futuros.

Se a base impoñible consignada no recadro [00552] é negativa, non será posible minorar a base impoñible aplicando a reserva de nivelamento, xa que a devandita reserva soa se pode aplicar cando a base impoñible é positiva.

Non obstante, se en períodos positivos anteriores a entidade minorou a súa base impoñible positiva por aplicación da reserva de nivelamento, esa cantidade debe adicionarse á base impoñible negativa dos períodos impositivos que conclúan nos 5 anos inmediatos e sucesivos á finalización do período impositivo en que se realice a devandita minoración, e ata o importe da mesma.

Desta forma, só se o recadro [00552] é negativa, o recadro [01033] de axuste positivo por reserva de nivelamento poderá ter contido e o seu importe será o valor do recadro [00552].

O recadro [01033] pode cubrirse por entidades que non teñan a condición de reducida dimensión, xa que puideron perder esa condición cando adicionen á súa base impoñible, as cantidades que minoraron por aplicación da reserva de nivelamento cando si tiñan a consideración de entidades de reducida dimensión. Polo tanto, estas entidades, aínda non tendo a condición de reducida dimensión, deberán efectuar tamén o cálculo do recadro [01330] «Base impoñible despois da reserva de nivelamento».

En cambio, o recadro [01034] só pode cubrirse por entidades de reducida dimensión, xa que a minoración da base impoñible por aplicación da reserva de nivelamento, só é posible para entidades que teñan a devandita condición  (previamente, estas entidades deberán marcar o  recadro [00006] «Incentivos entidade de reducida dimensión (Capítulo XI, Título VII LIS)» da páxina 1 do modelo 200).

Aínda que os recadros [01033] e [01034] non teñan contido, o recadro [01330] débese cubrir. Neste caso, o importe do recadro [01330] coincidirá co do recadro [00552].