Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Consideracións xerais

Para os períodos impositivos iniciados a partir do 1 de xaneiro de 2015, os contribuíntes poderán compensar as bases impoñibles negativas coas rendas positivas dos períodos impositivos seguintes sen límite temporal (elimínase, polo tanto, o prazo máximo de 18 anos establecidos pola anterior normativa reguladora do Imposto sobre Sociedades).

Con esta finalidade, a disposición transitoria vixésimo primeira da  LIS establece que as bases impoñibles negativas pendentes de compensación ao inicio do primeiro período impositivo que comezase a partir do 1 de xaneiro de 2015, poderanse compensar nos períodos impositivos seguintes.