Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Réxime fiscal especial da sociedade no Imposto sobre Sociedades

Regulación: Artigo 9 Lei 11/2009

As SOCIMI que opten pola aplicación deste réxime fiscal especial, rexeranse polo que se dispón na Lei do Imposto sobre Sociedades, sen prexuízo das disposicións especiais previstas na Lei 11/2009:

 1. Tributarán ao tipo de gravame do 0 por cento no Imposto sobre Sociedades.

 2. No caso de que xeren bases impoñibles negativas, non poderán aplicar o que se dispón no artigo 26 da LIS.

 3. Tampouco poderán aplicar o réxime de deducións e bonificacións establecidas nos Capítulos II, III e IV do Título VI da LIS .

 4. No suposto de que incumpran o requisito de permanencia de 3 anos, a que fai referencia o artigo 3.3 da Lei 11/2009 ou cando, calquera que fóra a causa, pásese a tributar por outro réxime distinto no Imposto sobre Sociedades antes de que finalice o devandito prazo:

  • No caso de inmobles, implicará a tributación de todas as rendas xeradas por eses inmobles en todos os períodos impositivos en que resultase de aplicación este réxime especial, de acordo co réxime xeral e o tipo xeral de gravame do Imposto sobre Sociedades.

  • No caso de accións ou participacións, implicará a tributación daquela parte das rendas xeradas con ocasión da transmisión, de acordo co réxime xeral e o tipo xeral do gravame do Imposto sobre Sociedades.

  Todas estas regularizacións levaranse a cabo conforme ao que se establece no artigo 125.3 da LIS .

 5. Os dividendos ou participacións en beneficios distribuídos polas SOCIMI respecto dos que se aplicase o réxime especial previsto para estas entidades estarán sometidos a retención ou ingreso a conta, cando o perceptor sexa un contribuínte do Imposto sobre Sociedades, do IRNR con e sen establecemento permanente ou do IRPF.

  Non existirá obriga de reter cando o perceptor sexa unha entidade que reúne os requisitos para a aplicación da Lei 11/2009.

Gravame especial

As SOCIMI tributarán a un tipo de gravame especial do 19 por cento sobre o importe íntegro de dividendos ou participacións en beneficios distribuídos aos socios cando:

 • A participación no capital social da entidade sexa igual ou superior ao 5 por cento e

 • Os devanditos dividendos en sede dos seus socios, estean exentos ou tributen a un tipo inferior ao 10 por cento.

O devandito gravame terá a consideración de cota do Imposto sobre Sociedades.

Este gravame non se aplicará cando o socio que percibe o dividendo sexa unha entidade á que se aplique a Lei 11/2009.

Tampouco resultará de aplicación cando os dividendos ou participacións en beneficios sexan percibidos por entidades non residentes que teñan por obxecto social principal a tenza de participacións no capital doutras SOCIMI ou no doutras entidades non residentes en territorio español que teñan o mesmo obxecto social que aquelas e que estean sometidas a un réxime similar ao establecido para as SOCIMI no referente á política obrigatoria, legal ou estatutaria, de distribución de beneficios, respecto daqueles socios que:

 • Posúan unha participación igual ou superior ao 5 por cento no capital social daquelas .

 • E tributen polos devanditos dividendos ou participacións en beneficios, polo menos, ao tipo de gravame do 10 por cento.

O gravame se devengará o día do acordo de distribución de beneficios pola xunta xeral de accionistas ou órgano competente.

O importe do gravame especial débese autoliquidar e ingresar a través do modelo 217 aprobado pola Orde HFP/1922/2016, do 19 de decembro, no prazo de dous meses desde a data de devindicación.

A súa presentación farase de forma obrigatoria por vía electrónica.

Non existirá obriga de presentar o modelo 217 nos seguintes supostos:

 • Cando o socio que percibe o dividendo sexa unha entidade á que resulte de aplicación a Lei 11/2009.

 • Cando os dividendos ou participacións en beneficios sexan percibidos polas entidades non residentes ás que se refire o artigo 2.1.b) da Lei 11/2009 respecto daqueles socios que posúan unha participación igual ou superior ao 5 por cento no capital social daquelas e tributen polos devanditos dividendos ou participacións en beneficios, polo menos, ao tipo de gravame do 10 por cento.