Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Determinación da base impoñible (páxina 22 do modelo 200)

Segundo o que se dispón no artigo 16.1 da Lei 20/1990, para a determinación da base impoñible as sociedades cooperativas deben considerar separadamente os resultados cooperativos e os extracooperativos.

Polo tanto, aínda que o artigo 57.4 da Lei 27/1999, do 16 de xullo, de Cooperativas establece que as sociedades cooperativas poden optar nos seus Estatutos pola non contabilización separada dos resultados extracooperativos, o réxime fiscal das cooperativas esixe, para efectuar a liquidación do Imposto sobre Sociedades, desagregar a base impoñible destas sociedades en dous partes: unha correspondente aos resultados cooperativos e outros aos extracooperativos.

As sociedades cooperativas para determinar a súa base impoñible deberán trasladar aos recadros [00553] «Resultados cooperativos» e [00554] «Resultados extracooperativos» da páxina 14 do modelo 200, o importe que consignasen nestas mesmas recadros, obtido da desagregación da base impoñible realizada no apartado «Réxime de cooperativas» da páxina 22 do devandito modelo.

Para ter en conta:

O resultado obtido nos recadros [00553] e [00554] da páxina 22 do modelo 200 trasladarase automaticamente aos mesmos recadros da páxina 14.

En consecuencia, o recadro [00552] «Base Impoñible» da páxina 13 do modelo 200 deberá ser igual á suma dos recadros [00553] e [00554].

As sociedades cooperativas non obterán o importe do recadro [00552] «Base impoñible» da forma indicada na liquidación xeral do Imposto (consulte o Capítulo 5 deste Manual), senón que deberán trasladar co seu signo, o importe do recadro [00550] «Base impoñible antes da aplicación da reserva de capitalización e compensación de bases impoñibles negativas» ao recadro [00552].

A continuación, detállase como debe realizarse a desagregación da base impoñible no réxime especial de cooperativas, seguindo a estrutura recollida no apartado «Réxime de cooperativas» da páxina 22 do modelo 200:

 1. Ingresos computables
 2. Gastos específicos
 3. Gastos xerais imputados
 4. Gastos Fondo de Educación e Promoción
 5. Incrementos e diminucións patrimoniais
 6. Resultado
 7. Aumentos (axustes positivos)
 8. Diminucións (axustes negativos)
 9. Minoración por dotación obrigatoria ao fondo de reserva obrigatoria (art. 16.5 Lei 20/1990)
 10. Reserva para investimentos nas Canarias (Lei 19/1994)
 11. Factor de esgotamento
 12. Base impoñible