Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Cálculo

O artigo 10.1 da LIS establece que a base impoñible estará constituída polo importe da renda obtida no período impositivo minorado pola compensación de bases impoñibles negativas de períodos impositivos anteriores.

Así mesmo, o artigo 25 da LIS regula a reserva de capitalización pola que algúns contribuíntes poderán aplicar unha redución na base impoñible previa do 10 por cento do importe do incremento dos seus fondos propios.

Polo tanto, cando se compensen bases impoñibles negativas de períodos impositivos anteriores (recadro [00547]), e / ou aplíquese a reserva de capitalización (recadro [01032]) sobre a base impoñible previa (recadro [00550]), o importe que hai que consignar no recadro [00552] «Base impoñible» da páxina 13 do modelo 200, será o resultado de realizar a seguinte operación:

[00552] = [00550] - [01032] - [00547]

Para ter en conta:

Se o resultado obtido nesta operación é igual a cero, consignarase a cifra cero («0 ») no recadro [00552] e procederase, respecto das demais recadros que acontecen a esta, de igual xeito que se indica no parágrafo seguinte para o caso de importe cero do recadro [00552].

No caso de que o importe do recadro [00550] resulte cero ou negativo, deberase consignar cero («0 ») ou a contía precedida do signo menos (-) tanto no devandito recadro [00550] como no recadro [00552]. Así mesmo, deberase consignar cero («0 ») nos recadros [00562] «Cota íntegra», [00582] «Cota íntegra axustada positiva» e [00592] «Cota líquida positiva» da páxina 14 do modelo 200, pasando directamente a cubrir, se é o caso, os recadros correspondentes ás retencións (recadros [01085] a [01799]) da páxina 14 bis do devandito modelo.

Se a base impoñible do período é negativa (recadro [00552]), o seu importe poderá compensarse con rendas positivas dos períodos impositivos seguintes.