Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Gastos específicos

a) Resultados cooperativos

No recadro [C2] figurarán os gastos específicos necesarios para a obtención deste tipo de ingresos recollidos no artigo 18 da Lei 20/1990, entre os cales cómpre destacar os seguintes:

  • O importe das entregas de bens, servizos ou subministracións realizadas polos socios, as prestacións de traballo dos socios e as rendas dos bens cuxo gozo fose cedido polos socios á cooperativa, estimados polo seu valor de mercado conforme ao que se dispón no artigo 15 da Lei 20/1990, aínda que figuren en contabilidade por un valor inferior.

    Como excepción ao cómputo polo seu valor normal de mercado, o artigo 15.3 da Lei 20/1990 establece que cando se trate de cooperativas de consumidores e usuarios, vivenda, agrarias ou daquelas que, conforme aos seus estatutos, realicen servizos ou subministracións aos seus socios, computaranse polo prezo polo que efectivamente se realizasen as mesmas, sempre que non resulte inferior ao custo de tales operacións incluídas a parte correspondente dos gastos xerais da entidade. En caso contrario, aplicarase este último.

  • Os intereses reportados polos socios e asociados polas súas achegas obrigatorias ou voluntarias ao capital social.

b) Resultados extracooperativos

No recadro [E2] figurarán os gastos específicos necesarios para a obtención deste tipo de ingresos e imputables a este tipo de resultados.