Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Minoración por dotación obrigatoria ao fondo de reserva obrigatoria (art. 16.5 Lei 20/1990)

O artigo 58.1 da Lei 27/1999 establece que, dos excedentes contabilizados para a determinación do resultado cooperativo, unha vez deducidas as perdas de calquera natureza de exercicios anteriores e antes da consideración do Imposto de Sociedades, destinarase ao Fondo de Reserva obrigatoria, polo menos, o 20 por cento.

O artigo 58.2 da Lei 27/199 9 establece que dos beneficios extracooperativos e extraordinarios, unha vez deducidas as perdas de calquera natureza de exercicios anteriores e antes da consideración do Imposto de Sociedades, destinarase ao Fondo de Reserva obrigatoria, polo menos un 50 por cento.

Para os efectos da liquidación, segundo o que se dispón no artigo 16.5 da Lei 20/1990, para obter a base impoñible correspondente a un e outro tipo de resultados que ten que ser sometida a gravame, minorarase no 50 por cento da parte dos mesmos que se destine, obrigatoriamente, ao Fondo de Reserva Obrigatoria.

Polo tanto, contablemente a dotación obrigatoria legal ao Fondo de Reserva Obrigatoria do 20 por cento, deberá realizarse tomando como base os excedentes contabilizados do resultado cooperativo, unha vez deducidas as perdas de exercicios anteriores e antes de considerar o Imposto sobre Sociedades. Para os resultados extracooperativos deberá realizarse da mesma forma, pero tendo en conta que a dotación obrigatoria legal a este Fondo obrigatorio é do 50 por cento.

Fiscalmente, as sociedades cooperativas terán que minorar a base impoñible correspondente ao resultado cooperativo e ao resultado extracooperativo no 50 por cento da parte dos mesmos que se destinase obrigatoriamente ao Fondo de Reserva Obrigatoria (é dicir, o 20 por cento no caso dos resultados cooperativos e o 50 por cento, no dos extracooperativos).

Esta minoración deberá realizarse mediante axustes extracontable negativos, consignando no recadro [C9], o 50 por cento da parte dos resultados cooperativos que, obrigatoriamente, destínese ao Fondo de Reserva Obrigatoria. De igual xeito procederase co recadro [E9] correspondente aos resultados extracooperativos.

Para ter en conta:

Os recadros [C9] e [E9] teñen correlación co recadro [00400] «Cooperativas: Fondo de reserva obrigatoria (Lei 20/1990)» da páxina 13 do modelo 200, de tal xeito que a suma dos importes consignados nos recadros [C9] e [E9] trasladaranse ao recadro [00400].