Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Ingresos computables

a) Resultados cooperativos

No recadro [C1] consignaranse os ingresos que teñan a natureza de cooperativos, e que son os enunciados no artigo 17 da Lei 20/1990:

 • Os procedentes do exercicio da actividade cooperativizada realizada cos propios socios.

 • As cotas periódicas satisfeitas polos socios.

 • As subvencións correntes.

 • As imputacións ao exercicio económico das subvencións de capital na forma prevista nas normas contables que sexan aplicables.

 • Os intereses e retornos procedentes da participación da cooperativa, como socio ou asociado, noutras cooperativas.

 • Os ingresos financeiros procedentes da xestión da tesourería ordinaria, necesaria para a realización da actividade cooperativizada.

b) Resultados extracooperativos

No recadro [E1] consignaranse aqueles ingresos que teñan o carácter de rendementos extracooperativos, segundo o que se dispón no artigo 21 da Lei 20/1990 :

 • Os procedentes do exercicio da actividade cooperativizada cando fóra realizada con persoas non socios.

 • Os obtidos de investimentos ou participacións financeiras en sociedades de natureza non cooperativa.

 • Os obtidos de actividades económicas ou fontes alleas aos fins específicos da cooperativa.

Dentro dos resultados extracooperativos incluiranse os procedentes das Seccións de Crédito das cooperativas, con excepción dos resultantes das operacións activas realizadas cos socios, dos obtidos a través de cooperativas de crédito e dos procedentes de investimentos en fondos públicos e valores emitidos por Empresas públicas, que se considerarán, polo tanto, resultados cooperativos.

Por último, indicar que o artigo 13.10 da Lei 20/1990 establece que unha das condicións para perder a condición de cooperativa fiscalmente protexida, é que o volume de operacións con terceiros non socios supere o 50 por cento do total de operacións da cooperativa.

Exemplo:

Unha cooperativa de primeiro grao dedicado á elaboración de viño adquire uva a outra cooperativa non socio:

 • Destas operacións derívanse, se é o caso, resultados extracooperativos.

 • Se estas operacións superan un volume superior ao 50 por cento do total, perderase a condición de cooperativa fiscalmente protexida.