Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Gastos Fondo de Educación e Promoción

a) Resultados cooperativos

No recadro [C4] incluiranse as cantidades dos resultados cooperativos que as cooperativas destinen, con carácter obrigatorio, ao Fondo de Educación e Promoción, e que sexan fiscalmente deducibles conforme ao que se dispón nos artigos 18.2 e 19 da Lei 20/1990.

A efectos fiscais, a contía deducible da dotación ao Fondo de Educación e Promoción non poderá exceder en cada exercicio económico do 30 por cento dos excedentes netos do mesmo. O exceso non será fiscalmente deducible.

O artigo 58.1 da Lei 27/1999 establece que, dos excedentes contabilizados para a determinación do resultado cooperativo, unha vez deducidas as perdas de calquera natureza de exercicios anteriores e antes da consideración do Imposto de Sociedades, destinarase ao Fondo de Educación e Promoción, polo menos, o 5 por cento.

Para ter en conta:

As dotacións a este fondo con cargo a resultados cooperativos que non sexan fiscalmente deducibles deberanse incluír como gasto contable no recadro [C2]. Ademais, pola parte que non sexa fiscalmente deducible deberase realizar un axuste positivo ao resultado contable (recadro [C6]), cuxo importe deberá incluírse no recadro [C7].

b) Resultados extracooperativos

No recadro [E4] recolleranse as cantidades dos resultados extracooperativos que sexan destinadas polas cooperativas ao Fondo de Educación e Promoción. Estas cantidades non son fiscalmente deducibles.

Para ter en conta:

As dotacións a este fondo con cargo a resultados extracooperativos, non son fiscalmente deducibles, polo que deberá facerse un axuste positivo ao resultado contable (recadro [E6]) cuxo importe deberá incluírse no recadro [E7].

Novidade:

O artigo 13 do Real Decreto-lei 15/2020, do 21 de abril, de medidas urxentes complementarias para apoiar a economía e o emprego contén unha medida extraordinaria para flexibilizar de forma temporal o uso do Fondo de Promoción e Educación das Cooperativas , permitindo que durante a vixencia do estado de alarma declarada polo Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 e as súas posibles prórrogas e ata o 31 de decembro de 2020, o devandito Fondo poida destinarse a calquera actividade que contribúa a frear ou paliar os efectos da crise sanitaria derivada do COVID-19 , mediante accións propias, doazóns a outras entidades públicas ou privadas ou a dotación de liquidez á cooperativa para garantir a continuidade do seu funcionamento. Así mesmo, a estes exclusivos efectos, non será de aplicación o que se dispón nos artigos 13.3 e 19.4 da Lei 20/1990, do 19 de decembro, sobre Réxime Fiscal das Cooperativas.

O artigo 12 do Real decreto-lei 8/2021, do 4 de maio, derroga, con efectos desde o 9 de maio de 2021, o art. 13 do Real decreto-lei 15/2020, do 21 de abril,  para prorrogar con certas modificacións nos requisitos e ata o 31 de decembro de 2021, a flexibilización temporal do uso do Fondo de educación e promoción das cooperativas coa finalidade de paliar os efectos do COVID-19 .