Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Formalización do modelo 200

En aplicación do que se dispón nesta disposición, os contribuíntes deberán consignar no recadro [00584] «Deducións  DT 24ª.1 LIS» da páxina 14 do modelo 200, o importe das deducións por investimentos en activos fixos materiais novos que teñan dereito a aplicar no período impositivo obxecto de declaración. O importe consignado neste recadro será o que resulte da formalización do cadro de desagregación da páxina 16 bis do modelo 200 que se explica a continuación.

Formalización do cadro «Deducións disposición transitoria 24ª.1 LIS» (páxina 16 bis do modelo 200)

Os contribuíntes que apliquen esta dedución por dobre imposición interna deberán cubrir este cadro da forma que se detalla a continuación:

 • A columna «Límite conxunto» fai referencia á porcentaxe conxunto que ten que operar sobre a cota líquida (recadro [00582] «Cota íntegra axustada positiva» da páxina 14 do modelo 200), para determinar a contía máxima de dedución aplicable no período impositivo obxecto de declaración.

  Para ter en conta:

  Segundo establécese na disposición transitoria 24ª.1 da LIS , as deducións procedentes de diferentes modalidades ou períodos impositivos do artigo 26 da Lei 61/1978, do 27 de decembro, non poderán exceder un límite conxunto do 35 por cento da cota líquida.

 • Na columna «Dedución pendente/xerada» consignarase nos recadros correspondentes, os importes da dedución xerada tanto no período impositivo actual (2020) como nun anterior ao actual (2015 a 2019), e que están pendentes de aplicación ao inicio do período impositivo que é obxecto de declaración.

  Para ter en conta:

  Estas deducións deduciranse respectando o límite sobre cota líquida previsto na referida Lei e nas correspondentes Leis de Orzamentos Xerais do Estado. Con esta finalidade, entenderase por cota líquida a resultante de minorar a cota íntegra nas deducións e bonificacións previstas nos Capítulos II e III do Título VI da LIS (recadro [00582]).

  A fila «2020: Periodización(*)» só debe cubrirse se a entidade ten deducións pendentes de aplicar correspondentes a un período impositivo anterior iniciado en 2020.

 • Na columna «Aplicada nesta liquidación »recollerase a parte (ou a totalidade se é o caso) dos importes consignados na anterior columna «Dedución xerada» relativos á dedución por reinvestimento de beneficios extraordinarios, que se aplican na liquidación correspondente ao período obxecto de liquidación.

  Para ter en conta:

  No recadro [00584] recollerase o total dos importes consignados na columna «Aplicada nesta liquidación »que deberá trasladarse ao recadro [00584] da páxina 14 do modelo 200 referente á liquidación do Imposto.

 • Na columna «Pendente de aplicación en períodos futuros» consignarase a diferenza positiva entre o importe das deducións pendentes ao inicio do período impositivo ou xeradas no devandito período da columna «Dedución pendente/xerada», e o importe das deducións aplicadas na liquidación do período impositivo obxecto de declaración da columna «Aplicado nesta liquidación ». O devandito importe quedará pendente de aplicar en períodos impositivos futuros, non sendo que o período impositivo obxecto de declaración sexa o último en que a dedución correspondente se poida aplicar, en cuxo caso perderíase o saldo pendente de dedución.