Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Con personalidade xurídica

Inclúense toda clase de entidades, calquera que sexa a súa forma ou denominación, agás as sociedades civís que non teñan obxecto mercantil.

Sociedades civís con personalidade xurídica e obxecto mercantil

Para os períodos impositivos iniciados a partir do 1 de xaneiro de 2016, as sociedades civís que teñan personalidade xurídica e obxecto mercantil deixaron de tributar no réxime de atribución de rendas e pasan a ser contribuíntes do Imposto sobre Sociedades.

Neste sentido, a Dirección Xeral de Tributos estableceu en numerosas consultas os requisitos necesarios para que as sociedades civís sexan consideradas contribuíntes do Imposto sobre Sociedades. En concreto, considera que resulta preciso determinar, en primeiro lugar, en que casos considérase que a sociedade civil adquire, desde o punto de vista do Imposto sobre Sociedades, personalidade xurídica e, en segundo lugar, establecer que ten que entenderse por obxecto mercantil.

En relación coa primeira cuestión, de conformidade co que se dispón no artigo 1669 do Código Civil, a sociedade civil ten personalidade xurídica sempre que os pactos entre os seus socios non sexan segredos. A sociedade civil require, polo tanto, unha vontade dos seus socios de actuar fronte a terceiros como unha entidade. Para a súa constitución non se require unha solemnidade determinada, pero resulta necesario que os pactos non sexan segredos. Trasladando o anterior ao ámbito tributario, cabe concluír que para considerarse contribuínte do Imposto sobre Sociedades, cómpre que a sociedade civil se manifestase como tal fronte á Administración tributaria. Por tal motivo, para os efectos da súa consideración como contribuíntes do Imposto sobre Sociedades, as sociedades civís terán que constituírse en escritura pública ou ben en documento privado, sempre que este último caso, o devandito documento achegásese ante a Administración tributaria aos efectos da asignación do número de identificación fiscal das persoas xurídicas e entidades sen personalidade, de acordo co artigo 24.2 do Real decreto 1065/2007, do 27 de xullo, polo que se aproba o Regulamento Xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos. Só en tales casos considerarase que a entidade ten personalidade xurídica a efectos fiscais.

Adicionalmente a consideración de contribuínte do Imposto sobre Sociedades require que a sociedade civil teña un obxecto mercantil. Con esta finalidade, entenderase por obxecto mercantil a realización dunha actividade económica de produción, intercambio ou prestación de servizos para o mercado nun sector non excluído do ámbito mercantil. Polo tanto, quedarán excluídas de ser contribuíntes do Imposto sobre Sociedades as entidades que se dediquen a actividades agrícolas, gandeiras, forestais, mineiras, pesqueiras e de carácter profesional, ás que resulte de aplicación a Lei 2/2007, de sociedades profesionais, por canto as devanditas actividades son alleas ao ámbito mercantil

Dentro das entidades con personalidade xurídica inclúense, entre outras:

  • As sociedades anónimas, de responsabilidade limitada, colectivas, laborais, etc.

  • As sociedades estatais, autonómicas, provinciais e locais.

  • As sociedades cooperativas e as sociedades agrarias de transformación.

  • As sociedades unipersoais.

  • As agrupacións de interese económico.

  • As agrupacións europeas de interese económico.

  • As asociacións, fundacións e institucións de todo tipo, tanto públicas coma privadas.

  • Os entes públicos (Administracións do Estado, Administración das Comunidades Autónomas, Corporacións locais, Organismos Autónomos, etc.).