Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Requisitos

Regulación: Artigo 3 Lei 49/2002

Consideraranse entidades sen fins lucrativos, as entidades reguladas no artigo 2 da Lei 49/2002, que cumpran os seguintes requisitos:

  • Perseguir fins de interese xeral como os de defensa dos dereitos humanos, de fomento da economía social, de investigación científica, entre outros.

  • Destinar á realización dos devanditos fins polo menos o 70 por 100 das rendas e ingresos aos que fai referencia o artigo 3.2º da Lei 49/2002, e o resto das rendas e ingresos a incrementar a dotación patrimonial ou as reservas, no prazo comprendido entre o inicio do exercicio en que se obtivesen as respectivas rendas e ingresos e os catro anos seguintes ao peche do devandito exercicio.

  • Que a actividade realizada non consista no desenvolvemento de explotacións económicas alleas ao seu obxecto ou finalidade estatutaria.

  • Que os fundadores, asociados, patróns, representantes estatutarios, membros dos órganos de goberno e o cónxuxes ou parentes ata o cuarto grao inclusive de calquera deles non sexan os destinatarios principais das actividades que se realicen polas entidades , nin se beneficien de condicións especiais para utilizar os seus servizos.

  • Que os cargos de patrón, representante estatutario e membro do órgano de goberno sexan gratuítos, coas excepcións previstas na Lei 49/2002.

  • Que, en caso de disolución, o seu patrimonio destínese na súa totalidade a algunha das entidades consideradas como entidades beneficiarias do mecenado aos efectos previstos nos artigos 16 a 25 da Lei 49/2002, ou a entidades públicas de natureza non fundacional que persigan fins de interese xeral, e esta circunstancia estea expresamente contemplada no negocio fundacional ou nos estatutos da entidade disolta.

  • Que estean inscritas no rexistro correspondente.

  • Que cumpran as obrigas contables previstas nas normas polas que se rexen ou, no seu defecto, no Código de Comercio e disposicións complementarias.

  • Que cumpran as obrigas de rendición de contas que estableza a súa lexislación específica. En ausencia de previsión legal específica, deberán render contas antes de transcorridos seis meses desde o peche do seu exercicio ante o organismo público encargado do rexistro correspondente.

  • Que elaboren anualmente unha memoria económica nos termos sinalados na Lei 49/2002.