Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Sociedades inactivas

Unha entidade que estea inscrita no Rexistro Mercantil, aínda que non comezase a súa actividade no ano da súa inscrición, ao ter personalidade xurídica e ter a condición de contribuínte do Imposto sobre Sociedades, está obrigada a presentar declaración por este Imposto polo período impositivo correspondente ao devandito ano, aínda cando a devandita declaración corresponda a unha entidade inactiva.

A ter en conta :

As sociedades con forma mercantil, en tanto non figuren debidamente inscritas, deberán tributar no réxime de atribución de rendas e non no Imposto de Sociedades. En ningún caso considéranse sociedades civís.

Se a sociedade non se encontrase inscrita no Rexistro Público ao peche do exercicio social, iniciando a actividade, deberá tributar e cumprir as obrigas correspondentes a unha entidade en réxime de atribución de rendas.

Polo tanto, estas sociedades soas serán contribuíntes do Imposto sobre Sociedades se ao peche do seu exercicio social encóntranse inscritas no Rexistro público correspondente.