Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Recadro 00030 Transmisión elementos patrimoniais arts. 27.2.d) e 77.1 LIS

Marcarán este recadro aquelas entidades que no período obxecto de declaración deban gravar as rendas derivadas da transmisión posterior de elementos patrimoniais existentes no momento da transformación da forma societaria ou modificación do estatuto ou réxime xurídico das entidades nos termos previstos no artigo 27.2 d) da LIS, ou no momento da realización das operacións recollidas no artigo 76 da devandita norma (fusión, escisión, achega de activos, troco de valores e cambio de domicilio social dunha Sociedade Europea ou unha Sociedade Cooperativa Europea dun Estado membro a outro da Unión Europea), segundo o que se dispón no artigo 77.1 da LIS .

Lembre:

No artigo 27.2 d) da LIS establécese que a renda derivada da transmisión posterior dos elementos patrimoniais existentes no momento da transformación da forma societaria ou modificación do estatuto ou réxime xurídico das entidades, entenderase xerada de forma lineal, agás proba en contrario, durante todo o tempo de tenza do elemento transmitido. A parte da devandita renda xerada ata o momento da transformación ou modificación gravarase aplicando o tipo de gravame e o réxime tributario que correspondese á entidade de conservar a súa forma, estatuto ou réxime orixinario.

O artigo 77.1 da LIS establece que nas operacións de fusión, escisión, achega de activos, troco de valores e cambio de domicilio social dunha Sociedade Europea ou unha Sociedade Cooperativa Europea dun Estado membro a outro da Unión Europea, cando a entidade adquirente gozo da aplicación dun tipo de gravame ou un réxime tributario especial distinto da transmitente, a renda derivada da transmisión de elementos patrimoniais existentes no momento da operación, realizada con posterioridade a esta, entenderase xerada de forma lineal, agás proba en contrario durante o tempo de tenza do elemento transmitido. A parte da devandita renda xerada ata o momento de realización da operación será gravada aplicando o tipo de gravame e o réxime tributario que correspondese á entidade transmitente.