Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

A) Cálculo do pagamento fraccionado: modalidade artigo 40.2 da LIS

Recadro 01. Base do pagamento fraccionado

 1. No caso de entidades que tributen exclusivamente ao Estado, tomarase como base do pagamento fraccionado:

  A cota íntegra do último período impositivo cuxo prazo de declaración estivese vencido o día 1 do mes que corresponda (abril, outubro e decembro), minorado nas deducións e bonificacións, así como nas retencións e ingresos a conta correspondentes a aquel, sempre que o devandito período impositivo fose de duración anual (recadro «Cota do exercicio a ingresar ou a devolver» correspondente ao Estado, do modelo de declaración do Imposto sobre Sociedades).

 2. Cando o último período impositivo concluído sexa de duración inferior ao ano tomarase tamén en conta a parte proporcional da cota de períodos impositivos anteriores, ata completar un período de 12 meses. Neste suposto, a base do pagamento fraccionado determinarase mediante a suma alxébrica das cotas dos períodos impositivos considerados.

  Se o período abarcado polos períodos impositivos computados excedese do mínimo de 365 días, tomarase, para os efectos da mencionada suma alxébrica, como cota do período impositivo máis remoto, a seguinte porcentaxe da cota do período impositivo:

  (Días que restan para computar 365 ÷ Duración do período impositivo) × 100

  • Unha empresa que inicia a actividade non terá que presentar pagamento fraccionado sempre que non opte por realizaro na forma prevista no artigo 40.3 da LIS porque non existe base para o seu cálculo.

  • Se o último período impositivo concluído tivo unha duración inferior ao ano e foi en que a entidade iniciou a súa actividade, a cota que debe tomarse como base para calcular o pagamento fraccionado será a que corresponda ao devandito período xa que non existe cota de períodos impositivos anteriores que permita completar un período de 12 meses e a normativa non contempla para este suposto a elevación ao ano.

 3. As agrupacións de interese económico españolas e as unións temporais de empresas acollidas ao réxime especial regulado no Capítulo II do Título VII da LIS tomarán como base do pagamento fraccionado a cota íntegra correspondente á parte de base impoñible que corresponda aos socios non residentes sen establecemento permanente en territorio español, minorada nos conceptos mencionados na letra a) anterior que, en proporción directa á súa porcentaxe de participación, correspondan aos citados socios.

 4. Nos supostos de fusión, a base dos pagamentos fraccionados correspondentes ao primeiro período impositivo unha vez realizada a operación determinarase mediante a suma alxébrica das bases que resultaren nas sociedades transmitentes de non haberse levado a cabo a mesma.

  Noutro caso, cando non houbese período impositivo base ou este sexa o primeiro desde a realización da operación e de duración inferior ao ano, computaranse os datos dos períodos impositivos inmediatos anteriores das sociedades transmitentes.

  Nunha operación de absorción e unha vez realizada a mesma, a base dos pagamentos fraccionados da sociedade adquirente correspondentes ao período impositivo en que aquela realizouse, incrementarase nas bases do pagamento fraccionado das sociedades transmitentes que resultaren de non haberse levado a cabo o devandito operación. Noutro caso, e en tanto en canto o período impositiva base non abarque un período mínimo de 365 días da sociedade, unha vez realizada tal operación, computaranse igualmente os datos dos períodos impositivos inmediatos anteriores das sociedades transmitentes.

 5. No suposto de entidades que deban tributar conxuntamente ao Estado e ás Deputacións Forais do País Vasco e / ou á Comunidade Foral de Navarra, para determinar a base dos pagamentos fraccionados que deben ingresar, se é o caso, sumaranse os recadros correspondentes á «Cota do exercicio a ingresar ou a devolver» (Estado e D. Forais/Navarra) do modelo de declaración do Imposto sobre Sociedades relativas ao período impositivo a conta de que se efectúe o pagamento fraccionado. Á cantidade así obtida aplicarase a proporción do volume de operacións realizadas en territorio común determinado na última declaración-liquidación do imposto.

Recadro 03. Cantidade a ingresar

Será o resultado de aplicar a porcentaxe do 18 por cento á cantidade calculada como base do pagamento fraccionado (recadro [01]) en cada un dos períodos de abril, outubro ou decembro.

Cando a declaración sexa complementaria doutra anterior, do importe calculado segundo o expresado no parágrafo anterior deberá restarse o importe do pagamento fraccionado que se ingresou no seu momento (recadro [02]).

A cantidade que hai que ingresar deberá expresarse con dous decimais. Para iso, se se precisa, redondearase por exceso ou por defecto ao céntimo máis próximo. No suposto en que a última cifra da cantidade obtida como resultado de aplicar a porcentaxe á base do pagamento fraccionado sexa exactamente a metade dun céntimo, o arredondamento efectuarase á cifra superior.

Exemplo:

A Sociedade Limitada «T», cuxo exercicio económico coincide co ano natural, presentou o 5 de xullo de 2020, a declaración do Imposto sobre Sociedades correspondentes ao exercicio 2019, cunha cota íntegra de 12.000 euros, sen que se practicase dedución ou bonificación algunha. Soportou unhas retencións de 2000 euros no exercicio 2019. A Entidade non opta por efectuar o cálculo do pagamento fraccionado segundo a modalidade prevista no artigo 40.3 da LIS e tampouco resulta obrigada a calcularo segundo a devandita modalidade.

 • Pagamentos fraccionados que debe realizar no ano 2021:

  Primeiro pagamento. Primeiros vinte días naturais do mes de abril de 2021:

  Base do pagamento fraccionado: (12.000 - 2000) = 10.000 euros.

  18% de 10.000 euros = 1.800 euros, que, segundo o modelo 202, deberá ingresar.

  O 11 de xullo de 2021 presenta a declaración correspondente ao exercicio 2020, cunha cota íntegra de 3.000 euros, sen que se practicase dedución ou bonificación algunha. As retencións soportadas no exercicio 2020 ascenderon a 500 euros.

 • Segundo pagamento. Primeiros vinte días naturais do mes de outubro de 2021.

  18% de (3.000 - 500) = 450 euros, que, segundo o modelo 202, deberá ingresar.

 • Terceiro pagamento. Primeiros vinte días naturais do mes de decembro de 2021.

  18% de (3.000 - 500) = 450 euros, que, segundo o modelo 202, deberá ingresar.

  Total de pagamentos fraccionados a conta da liquidación do exercicio 2021 realizados pola Sociedade «T»: 2.700 euros.

  Ademais, supondo que a base impoñible do exercicio 2021 ascenda a 12.000 euros, sen que lle sexa de aplicación ningún tipo de dedución ou bonificación, e non soportase retencións nin ingresos a conta, a liquidación do Imposto sobre Sociedades correspondentes ao período impositivo 2021 será a seguinte (supondo que lle resulta de aplicación o tipo xeral de gravame do Imposto sobre Sociedades do artigo 29.1 da LIS):

  • Cota íntegra = 12.000 x 25% = 3.000 euros.
  • Cota a ingresar = 3.000 - 2.700 = 300 euros.

  Como se aprecia, o importe dos pagamentos fraccionados aplícase para os efectos do cálculo da cantidade a ingresar ou a devolver do exercicio a que se refira o devandito pagamento fraccionado (neste suposto, 2021).