Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Deducións da cota íntegra

Regulación: Artigo 100.11 LIS

Serán deducibles da cota íntegra:

 1. Os impostos ou gravames de natureza idéntica ou análoga ao Imposto sobre Sociedades, efectivamente satisfeitos, na parte que corresponda coa renda positiva imputada na base impoñible.

  Nos impostos efectivamente satisfeitos inclúense os pagos tanto pola entidade non residente como polas súas participadas en, polo menos, un 5 por cento.

 2. O imposto ou gravame efectivamente satisfeito no estranxeiro por razón da distribución dos dividendos ou participacións en beneficios, na parte que corresponda coa renda positiva incluída con anterioridade na base impoñible.

  Cando a participación sobre a entidade non residente sexa indirecta a través doutra ou outras entidades non residentes, deducirán o imposto ou gravame de natureza idéntica ou análoga ao Imposto sobre Sociedades efectivamente satisfeito por aquela ou aquelas na parte que corresponda á renda positiva imputada con anterioridade na base impoñible.

  Estas deducións practicaranse aínda cando os impostos correspondan a períodos impositivos distintos a aquel en que se realizou a imputación.

  Non serán deducibles os impostos ou gravames satisfeitos en territorios ou países cualificados como paraísos fiscais.

  A suma das deducións contempladas nas letras a) e b) anteriores, non poderá exceder da cota íntegra que en España correspondería pagar pola renda positiva incluída na base impoñible.

Formalización do modelo 200

O importe destas deducións deberá consignarse no recadro [00575] «Transparencia fiscal internacional» da páxina 14 do modelo 200 (consulte máis adiante no apartado de formalización do modelo 200 no réxime de transparencia fiscal internacional, o punto  «Deducións na cota íntegra (páxina 14 do modelo 200) »).