Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Especialidades na liquidación do Imposto sobre Sociedades (páxinas 13 e 14 do modelo 200)

1. Axustes derivados da aplicación do réxime especial (páxina 13 do modelo 200)

Casillas [00387] e [00388] «Transparencia fiscal internacional» da páxina 13 do modelo 200»

No referente á imputación de rendas positivas obtidas por unha ou varias entidades non residentes en territorio español, sempre que concorran os supostos de feito contemplado no artigo 100 da LIS deberanse realizar os seguintes axustes:

 • No recadro [00387] os contribuíntes deberán consignar o importe das rendas positivas obtidas por unha ou varias entidades non residentes en territorio español que imputen na súa base impoñible, de acordo ás regras establecidas no artigo 100 da LIS .

 • No recadro [00388] os contribuíntes deberán incluír o importe dos dividendos ou participacións en beneficios, na parte que corresponda á renda positiva que fose incluída na base impoñible.

  Tamén deberán incluír neste recadro, o importe dos dividendos distribuídos que correspondan a rendas incluídas na base impoñible nun período impositivo anterior.

2. Deducións na cota íntegra (páxina 14 do modelo 200)

As entidades que apliquen o réxime especial de transparencia fiscal internacional e imputasen na súa base impoñible a renda positiva dunha ou varias entidades non residentes en territorio español, poderán deducir da súa cota íntegra, os seguintes importes establecidos no artigo 100.11 da LIS (consulte o apartado «Deducións da cota íntegra »).

 1. Os impostos ou gravames de natureza idéntica ou análoga ao Imposto sobre Sociedades, efectivamente satisfeitos, na parte que corresponda coa renda positiva imputada na base impoñible.

  Nos impostos efectivamente satisfeitos inclúense os pagos tanto pola entidade non residente como polas súas participadas en, polo menos, un 5 por cento.

 2. O imposto ou gravame efectivamente satisfeito no estranxeiro por razón da distribución dos dividendos ou participacións en beneficios, na parte que corresponda coa renda positiva incluída con anterioridade na base impoñible.

O importe destas deducións recollerase no recadro [00575] «Transparencia fiscal internacional (art. 100.11 LIS)» da páxina 14 do modelo 200.

Para ter en conta:

 • Estas deducións practicaranse aínda cando os impostos correspondan a períodos impositivos distintos a aquel en que se realizou a imputación.

  En ningún caso deduciranse os impostos satisfeitos en países ou territorios cualificados como paraísos fiscais.

  A suma das deducións recollidas nas letras a) e b) do artigo 100.11 da LIS , non poderá exceder da cota íntegra que en España correspondería pagar pola renda positiva incluída na base impoñible.

 • Para os períodos impositivos que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2016, o apartado 2 da disposición adicional décimo quinta da LIS establece que os contribuíntes cuxo importe neto da cifra de negocios sexa polo menos de 20 millóns de euros durante os 12 meses anteriores á data en que se inicie o período impositivo, deberán ter en conta que o importe das deducións para evitar a dobre imposición internacional previstas nos artigos 31, 32 e 100.11 da LIS , así como o daquelas deducións para evitar a dobre imposición a que se refire a disposición transitoria vixésimo terceira desta Lei, non poderá exceder conxuntamente do 50 por cento da cota íntegra do contribuínte.

Formalización cadro «Importe neto da cifra de negocios dos doce meses anteriores á data de inicio do período impositivo» (páxina 21 do modelo 200)

Para os períodos impositivos iniciados a partir do 1 de xaneiro de 2019, deberase incluír na páxina 21 do modelo 200, información sobre o importe neto da cifra de negocios dos doce meses anteriores á data de inicio do período impositivo, para os efectos de determinar a aplicación do límite establecido na disposición adicional décimo quinta da LIS .

Con esta finalidade, ao cubrir o recadro [00575] abrirase unha xanela de desagregación (agás nos supostos que xa se cumprimentase previamente o cadro da páxina 21 do modelo 200), en que o contribuínte deberá indicar se o importe neto da cifra de negocios durante os doce meses anteriores á data de inicio do período impositivo foi inferior a 20 millóns, polo menos de 20 millóns de euros, pero inferior a 60 millóns ou polo menos de 60 millóns de euros. A opción marcada polo contribuínte trasladarase ao cadro «Importe neto da cifra de negocios dos doce meses anteriores á data de inicio do período impositivo» da páxina 21 do modelo 200.

A opción marcada polo contribuínte tera en contase tamén para determinar os límites no cálculo das correccións contables derivadas da aplicación do artigo 11.12 da LIS , da compensación de bases impoñibles negativas e da compensación de cotas por perdas das cooperativas, polo que unha vez cumprimentado o cadro da páxina 21 do modelo 200, non se volverá a mostrar noutras pantallas.

3. Especialidades de carácter informativo (páxina 25 do modelo 200)

 1. As entidades que apliquen o réxime especial de transparencia fiscal internacional na páxina 25 do modelo 200, deberán detallar para cada entidade non residente respecto da que incluíse na súa base impoñible rendas positivas, os seguintes datos:

  • Nome ou razón social.

  • Domicilio social.

  • Clave  país/territorio. Consignarase como clave país/territorio a clave  de dúas letras da lista de códigos de países ou territorios contidos no Anexo II da Orde EHA/3496/2011, do 15 de decembro (recóllese ao final do Capítulo 3 deste Manual Práctico).

  • Importe da renda positiva que deba ser incluída na base impoñible.

  • Relación de administradores da entidade non residente e lugar do seu domicilio fiscal.

  No recadro [00387] «Transparencia fiscal internacional (art. 100 LIS)» desta páxina 25 do modelo 200 consignarase o importe total da renda que se incluíse na base impoñible por aplicación do réxime de transparencia fiscal internacional.

  [00387] = A + B + C + D + E + F

  O importe aquí consignado trasladarase ao recadro de igual numeración da páxina 13 do modelo 200.

 2. Adicionalmente, as entidades ás que sexa de aplicación este réxime especial, deberán presentar conxuntamente coa declaración por este Imposto, os datos relativos á entidade non residente en territorio español aos que se fai referencia no artigo 100.13 da LIS (consulte o apartado «Obriga de información» do réxime especial de transparencia internacional).

  En relación á presentación desta documentación, véxase o apartado «Documentación que debe presentarse conxuntamente coa declaración »do Capítulo 1 deste Manual Práctico.