Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Contribuíntes con buques non rexistrados

Regulación: Artigo 113.3 LIS

Cando o réxime fóra aplicable a contribuíntes con buques non rexistrados en España ou noutro Estado membro da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo, o incremento da porcentaxe da tonelaxe neta dos devanditos buques respecto do total da frota da entidade acollida ao réxime especial, calquera que fose a súa causa, non impedirá a aplicación do devandito réxime a condición de que a porcentaxe media da tonelaxe neta de buques rexistrados en España ou noutro Estado membro da Unión Europea respecto do tonelaxe neta total referida ao ano anterior ao momento en que se produce o devandito incremento, mantéñase durante o período dos tres anos posteriores.

Esta condición non se aplicará cando a porcentaxe da tonelaxe neta de buques rexistrados en España ou noutro Estado membro da Unión Europea sexa polo menos do 60 por cento.