Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Dedución por dobre imposición interna intersocietaria

Segundo o que se dispón no artigo 32 da Lei 20/1990, do 19 de decembro, sobre Réxime Fiscal das Cooperativas, os socios das cooperativas protexidas teñen dereito en relación cos retornos cooperativos, a unha dedución na cota do 10 por 100 dos percibidos.

No suposto de que os retornos procedan dunha cooperativa especialmente protexida e que, polo tanto, beneficiásense da bonificación prevista no artigo 34 da Lei 20/1990, esta dedución será do 5 por 100 dos devanditos retornos.

Formalización do modelo 200

No recadro [00577] «Dedución por dobre imposición interna intersocietaria ao 5/10% (cooperativas)» da páxina 14 do modelo 200, consignarase a dedución que resulte de aplicar a porcentaxe do 10 por 100 (5 por 100 no caso de sociedades cooperativas especialmente protexidas) sobre o importe dos retornos computados polo contribuínte no exercicio, sempre que os devanditos retornos procedan de sociedades cooperativas que tributasen pola súa parte sen bonificación nin redución algunha polo Imposto sobre Sociedades.

Para ter en conta:

A dedución determínase, para cada grupo homoxéneo de títulos, da seguinte forma:

  • Dedución por dobre imposición intersocietaria ao 5 por cento = A x 0,05
  • Dedución por dobre imposición intersocietaria ao 10 por cento = A x 0,10

Sendo «Ao» importe»##1## íntegro dos retornos con dereito a dedución