Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Gastos financeiros deducibles

Os gastos financeiros netos serán deducibles co límite do 30 por cento do beneficio operativo do exercicio.

Con esta finalidade, hai que ter en conta o seguinte:

  • Entenderase por gastos financeiros netos, o exceso de gastos financeiros respecto dos ingresos derivados da cesión a terceiros de capitais propias reportados no período impositivo, excluídos aqueles gastos a que se refiren as letras g), h) e j) do artigo 15 da LIS.

  • O beneficio operativo determinarase a partir do resultado de explotación da conta de perdas e ganancias do exercicio determinado de acordo co Código de Comercio e demais normativa contable de desenvolvemento:

    • Eliminando a amortización do inmobilizado, a imputación de subvencións de inmobilizado non financeiro e outras, a deterioración e resultado por alleamentos de inmobilizado, e

    • Adicionando os ingresos financeiros de participacións en instrumentos de patrimonio, sempre que se correspondan con dividendos ou participacións en beneficios de entidades en que, ou ben a porcentaxe de participación, directo ou indirecto, sexa polo menos o 5 por cento, ou ben o valor de adquisición da participación sexa superior a 20 millóns de euros, agás que as devanditas participacións fosen adquiridas con débedas cuxos gastos financeiros non resulten deducibles por aplicación do artigo 15 h) da LIS .