Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Bonificacións aplicables ás empresas navieiras nas Canarias

As entidades que apliquen estas bonificacións marcarán en primeiro lugar, o recadro [00029] «Réxime especial Canarias» da páxina 1 do modelo 200.

A continuación, no recadro [00581] «Bonificacións empresas navieiras nas Canarias (art. 76 Lei 19/1994)» da páxina 14 do modelo 200, a entidade declarante consignará a suma das bonificacións na cota ás que se é o caso, teña dereito, entre as bonificacións reguladas no artigo 76 da Lei 19/1994, do 6 de xullo, sempre que non estea excluída a súa aplicación por incompatibilidade coa percepción dalgunhas axudas do Estado ou condicionada polas directrices comunitarias correspondentes ou teña impedido o seu gozo ata o reembolso das axudas do Estado percibido e declaradas legais e incompatibles co mercado común (consulte a disposición adicional duodécima  da Lei 19/1994, do 6 de xullo, as disposicións adicionais terceira a sexta do Real Decreto-lei 12/2006, do 29 de decembro e as disposicións adicionais primeira e segunda do Real Decreto-lei 15/2014, do 19 de decembro).

  1. Bonificación do artigo 76.1 da Lei 19/1994
  2. Bonificación do artigo 76.2 da Lei 19/1994