Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Correccións temporarias positivas con orixe no exercicio

No caso de que o contribuínte teña que realizar unha corrección ao resultado da Conta de Perdas e Ganancias que supoña unha corrección temporaria positiva con orixe no exercicio ao resultado contable, ao cubrir o recadro que corresponda das páxinas 12 e 13, mostrarase simultaneamente no formulario Sociedades web o cadro de desagregación «Detalle das correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias (excluída a corrección por Imposto Sociedades)» da páxina 19 do modelo 200. Esta información, unha vez cumprimentada, agruparase no cadro detalle contido nas páxinas 26 bis a 26 sexies do modelo 200.

Neste caso, deberase cubrir o recadro correspondente a «Aumentos de correccións temporarias con orixe no exercicio » da parte do cadro da páxina 19 do modelo 200 dedicada a «Correccións do exercicio ». Así mesmo, deberá cubrirse a recadro de diminucións futuras de correccións temporarias da fila correspondente a «Saldo pendente a fin de exercicio». A razón é que, aínda que se trata dun axuste positivo en orixe, reverterá mediante axustes extracontables negativos, quere isto dicir que esta corrección temporaria positiva con orixe no exercicio suporá diminucións futuras da base impoñible, polo tanto, na columna «Saldo pendente a fin de exercicio», deberá cubrirse o recadro de diminucións, de tal forma que ano a ano o saldo increméntese se o axuste continúa sendo en orixe ou diminuíndo, se ese axuste comezou a reverter, pero sempre na columna de «Diminucións futuras». Unha vez transcorrido o primeiro período impositivo en que se realiza o axuste, nas seguintes liquidacións deberá cubrirse a recadro de diminucións futuras da columna «Saldo pendente a inicio de exercicio» polo mesmo importe que se consignou na recadro de diminución futura da columna de «Saldo pendente a fin de exercicio» da liquidación do período impositivo anterior.

Por todo o anterior, durante os períodos impositivos en que a Corrección teña orixe no propio exercicio, na parte do cadro correspondente ao «Saldo pendente a fin de exercicio», a recadro de diminucións futuras de correccións temporarias irá incrementando o seu valor con respecto ao Saldo do exercicio anterior no importe da corrección positiva deste exercicio. Porén iso, o «Saldo pendente a fin de exercicio» reflectirá o importe total pendente de reverter en exercicios seguintes mediante axustes extracontables negativos.

Exemplo:

A Sociedade «C», adquiriu unha maquinaria nova por importe de 200.000 euros. A adquisición realízase o 1 de xaneiro de 2020, data esta en que tales elementos son postos a disposición da Sociedade «C» e entran en funcionamento. O exercicio económico da Sociedade «C» coincide co ano natural. Estímase que o valor residual dos elementos é pouco significativo, polo que o valor amortizable coincide co prezo de adquisición.

A dotación contable á amortización realízase mediante a aplicación dun coeficiente do 50 por cento, que estima a empresa como depreciación efectiva de tales elementos. A Sociedade «C » amortiza fiscalmente a maquinaria de acordo coa táboa contida no art. 12.1.a) da LIS, é dicir, aplicará un coeficiente do 12 por cento.

En aplicación do que se dispón no art. 12.1 da LIS , haberá que realizar os seguintes axustes nos recadros [00303] e [00304] «Diferenzas entre amortización contable e fiscal (art. 12.1 LIS)» da páxina 12 do modelo 200 dos exercicios 2020 a 2028.

ExercicioAmortización contableAmortización fiscalCorrecciónModelo 200Saldo a fin de exercicio
2020 200.000 x 50% = 100.000 200.000 x 12% = 24.000 76.000 [00303] -76.000,00
2021 200.000 x 50% = 100.000 200.000 x 12% = 24.000 76.000 [00303] -152.000,00
2022 --- 200.000 x 12% = 24.000 -24.000 [00304] -128.000,00
2023 --- 200.000 x 12% = 24.000 -24.000 [00304] -104.000,00
2024 --- 200.000 x 12% = 24.000 -24.000 [00304] -80.000,00
2025 --- 200.000 x 12% = 24.000 -24.000 [00304] -56.000,00
2026 --- 200.000 x 12% = 24.000 -24.000 [00304] -32.000,00
2027 --- 200.000 x 12% = 24.000 -24.000 [00304] -8.000,00
2028 --- 8.000 -8.000 [00304] 0,00

Total amortización contable = 24.000 x 8 + 8.000 = 200.000

Total amortización fiscal = 100.000 + 100.000 = 200.000

A corrección fiscal que realizará a Sociedade «C» para determinar a base impoñible do Imposto sobre Sociedades correspondentes a 2020 (recadro [00303]) será a seguinte:

Amortización contableAmortización fiscalAumento do resultado
da conta de perdas e ganancias
200.000 x 50% = 100.000 200.000 x 12% = 24.000 76.000

No exercicio 2020, como a amortización contablle practicada no exercicio polo contribuínte é superior á amortización fiscalmente admitida segundo o que se establece no artigo 12.1 da LIS , deberá consignarse o importe desa diferenza por exceso no recadro [00303] «Diferenzas entre amortización contable e fiscal (art. 12.1 LIS)» de aumentos, en concreto, en 2020 deberá realizarse un axuste extracontable positivo por importe de 76.000 euros. Xerouse unha Corrección temporaria positiva con orixe no exercicio.

Así mesmo, cando a maquinaria en períodos impositivos posteriores estea amortizada contablemente, deberá consignarse o importe do axuste negativo extracontable con orixe en exercicios anteriores no recadro [00304] «Diferenzas entre amortización contable e fiscal (art. 12.1 LIS)» de diminucións, como consecuencia da reversión do axuste positivo. O valor que hai que incluír nese recadro será o importe da amortización fiscal.

No formulario de Sociedades web, no período 2020 cando vaia a cubrirse o recadro [00303] despregarase o cadro da páxina 19 do modelo 200 e deberase cubrir o recadro de Aumentos de «Correccións temporarias con orixe en exercicio» da parte do cadro dedicado a «Correccións do exercicio »por importe de 76.000 euros. O formulario colocará a información cumprimentada no recadro [02562] «Correccións do exercicio temporarias (con orixe no exercicio)» da páxina 26 bis do modelo 200. Así mesmo, no cadro despregado da páxina 19 do modelo 200 deberá cubrirse a parte correspondente a «Saldo pendente a fin de exercicio». Ademais, como estamos ante un axuste positivo en orixe, deberá cubrirse a recadro de diminucións futuras de Correccións temporarias por valor de 76.000 euros, xa que esta diferenza temporaria positiva en orixe reverterá mediante axustes extracontables negativos e suporá diminucións futuras da base impoñible. Para poder cubrir a recadro de diminucións futuras da fila correspondente a «Saldo pendente de correccións a fin de exercicio», deberá acudir ao recadro [00304] da páxina 12 do modelo 200 para que se despregue a parte do cadro relativo a diminucións. O formulario trasladará o importe ao recadro [02570] «Saldo pendente a fin de exercicio» da páxina 26 bis do modelo 200.

Detalle das correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias (excluída a corrección polo IS) (páxina 19 do modelo 200)

Total --- --- 76.000 --- --- 76.000
Exercicio 2020
correccións fiscais
Saldo pendente a
principio de exercicio
Correccións do exercicioSaldo pendente fin
de exercicio
Aumentos futurosDiminucións futurasAumentosDiminuciónsAumentos futurosDiminucións futuras
Correccións permanentes --- --- --- --- --- ---
Correccións temporarias con orixe
no exercicio
--- --- 76.000 --- --- 76.000
Correccións temporarias con orixe
en exercicios anteriores
--- ---

Cadro de Detalle das correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias (excluída a corrección polo IS) (páxina 26 bis a 26 sexies do modelo 200)

Detalle de axustesTipo
(2020)
Saldo pendente
a  inicio de exercicio
Correccións do exercicioSaldo pendente
a fin de exercicio
PermanenteTemporarias
(orixe no exercicio)
Temporarias
(orixe en exercicios
anteriores)
Diferenzas entre amortización contable
e fiscal (art. 12.1 LIS)
AUMENTO --- --- [02562] 76.000 --- ---
Diferenzas entre amortización contable
e fiscal (art. 12.1 LIS)
DIMINUCIÓN --- --- --- --- [02570] 76.000

No exercicio 2021, a corrección fiscal que realizará a Sociedade «C» para determinar a base impoñible do Imposto sobre Sociedades (recadro [00303]) será o seguinte:

Amortización contableAmortización fiscalAumento do resultado
da conta de perdas e ganancias
200.000 x 50% = 100.000 200.000 x 12% = 24.000 76.000

No formulario Sociedades web, no período 2021, este axuste continuará sendo unha corrección temporaria positiva con orixe no exercicio , polo tanto, da mesma forma que en 2020, cando vaia a cubrirse o recadro [00303] se lle despregará o cadro da páxina 19 do modelo 200 e deberá procederse a cubrir o recadro de aumentos de «Correccións temporarias con orixe no exercicio »da parte do cadro dedicado a «Correccións do exercicio »por importe de 76.000 euros. O formulario trasladará o importe ao recadro [02562] da páxina 26 bis do modelo 200. Así mesmo, no cadro despregado da páxina 19 deberá cubrirse a parte correspondente a «Saldo pendente a inicio de exercicio», como estamos ante un axuste positivo en orixe, deberá cubrirse a recadro de diminucións futuras de Correccións temporarias por importe de 76.000 euros xa que este é o valor do recadro de diminución futura da columna de Saldo pendente a fin de exercicio do exercicio 2020.

No referente á parte correspondente a «Saldo pendente a fin de exercicio», ao tratarse dun axuste positivo en orixe, deberá cubrirse a recadro de diminucións futuras de Correccións temporarias porque esta diferenza temporaria positiva en orixe reverterá mediante axustes extracontables negativos e suporá diminucións futuras da base impoñible. O importe do mencionado recadro será de 152.000 euros (76.000 + 76.000), que é o saldo acumulado de 2020 e 2021. O formulario trasladará o importe ao recadro [02570] «Saldo pendente a fin de exercicio» da páxina 26 bis do modelo 200.

Detalle das correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias (excluída a corrección polo IS) (páxina 19 do modelo 200)

Total --- 76.000 76.000 --- --- 152.000
Exercicio 2021
correccións fiscais
Saldo pendente a
principio de exercicio
Correccións do exercicioSaldo pendente fin
de exercicio
Aumentos futurosDiminucións futurasAumentosDiminuciónsAumentos futurosDiminucións futuras
Correccións permanentes --- --- --- --- --- ---
Correccións temporarias con orixe
no exercicio
--- 76.000 76.000 --- --- 152.000
Correccións temporarias con orixe
en exercicios anteriores
--- ---

Cadro de Detalle das correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias (excluída a corrección polo IS) (páxina 26 bis a 26 sexies do modelo 200)

Detalle de axustesTipo
(2020)
Saldo pendente
a  inicio de exercicio
Correccións do exercicioSaldo pendente
a fin de exercicio
PermanenteTemporarias
(orixe no exercicio)
Temporarias
(orixe en exercicios
anteriores)
Diferenzas entre amortización contable
e fiscal (art. 12.1 LIS)
AUMENTO --- --- [02562] 76.000 --- ---
Diferenzas entre amortización contable
e fiscal (art. 12.1 LIS)
DIMINUCIÓN [02569] 76.000 --- --- --- [02570] 152.000