Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Formalización do modelo 200

En aplicación do que se dispón no apartado 3 da disposición transitoria vixésimo cuarta da LIS, os contribuíntes deberán cubrir o apartado «Deducións xeradas en períodos anteriores» do cadro «Deducións para incentivar determinadas actividades (Cap. IV  Tít. VI,  DT 24ª.3 LIS e art. 27.3 primeira Lei 49/2002)» da páxina 17 do modelo 200, da seguinte forma:

• 2002: Suma deducións Cap. IV Tít. VI Lei 43/95

Recóllense os saldos pendentes correspondentes ás deducións por gastos en investigación científica e innovación tecnolóxica e por investimentos en tecnoloxías da información e a comunicación, xerados no período impositivo 2002 e que, por insuficiencia de cota, non puideron aplicarse na liquidación dese período.

Así mesmo, recóllense os saldos pendentes correspondentes ás deducións xeradas en anos anteriores e que, por adiamento, no período impositivo de 2002 iniciaron o cómputo do prazo para a súa aplicación.

• 2003: Suma deducións Cap. IV Tít. VI Lei 43/95

Recóllense os saldos pendentes correspondentes ás deducións por gastos en investigación científica e innovación tecnolóxica e por investimentos en tecnoloxías da información e a comunicación, xerados no período impositivo 2003 e que, por insuficiencia de cota, non puideron aplicarse na liquidación dese período.

Así mesmo, recóllense os saldos pendentes correspondentes ás deducións xeradas en anos anteriores e que, por adiamento, no período impositivo de 2003 iniciaron o cómputo do prazo para a súa aplicación.

• 2004: Suma deducións Cap. IV Tít. VI Lei 43/95

Recóllense os saldos pendentes correspondentes ás deducións destinadas a protección do medio natural, creación de emprego para traballadores con discapacidade, gastos en investigación científica e innovación tecnolóxica, investimentos en tecnoloxías da información e a comunicación, medidas de apoio ao sector do transporte, producións cinematográficas, bens de interese cultural, empresas exportadoras, gastos de formación profesional, edición de libros, contribucións empresariais a plans de pensións, gardarías para fillos de traballadores, así como as deducións vixentes en 2004 relativas a acontecementos declarados de excepcional interese público, conforme ao que se establece no apartado Primeiro do artigo 27.3 da Lei 49/2002, xeradas no período impositivo 2004 e que, por insuficiencia de cota, non puideron aplicarse na liquidación dese período.

Así mesmo, recóllense os saldos pendentes correspondentes ás deducións xeradas en anos anteriores e que, por adiamento, no período impositivo de 2004 iniciaron o cómputo do prazo para a súa aplicación.

• 2005: Suma deducións Cap. IV Tít. VI Lei 43/95 e  RDLeg. 4/2004

Recóllense os saldos pendentes correspondentes ás deducións destinadas a protección do medio natural, creación de emprego para traballadores con discapacidade, gastos en investigación científica e innovación tecnolóxica, investimentos en tecnoloxías da información e a comunicación, medidas de apoio ao sector do transporte, producións cinematográficas, bens de interese cultural, empresas exportadoras, gastos de formación profesional, edición de libros, contribucións empresariais a plans de pensións, gardarías para fillos de traballadores, así como as deducións vixentes en 2005 relativas a acontecementos declarados de excepcional interese público, conforme ao que se establece no apartado Primeiro do artigo 27.3 da Lei 49/2002, xeradas no período impositivo 2005 e que, por insuficiencia de cota, non puideron aplicarse na liquidación dese período.

Así mesmo, recóllense os saldos pendentes correspondentes ás deducións xeradas en anos anteriores e que, por adiamento, no período impositivo de 2005 iniciaron o cómputo do prazo para a súa aplicación.

• 2006: Suma deducións Cap. IV Tít. VI Lei 43/95 e RDLeg. 4/2004

Recóllense os saldos pendentes correspondentes ás deducións relativas á protección do medio natural, creación de emprego para traballadores con discapacidade, investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica, tecnoloxías da información e a comunicación, medidas de apoio ao sector transporte, producións cinematográficas, bens de interese cultural, empresas exportadoras, formación profesional, edición de libros, contribucións empresariais a plans de pensións, gardarías para fillos de traballadores, así como as deducións vixentes en 2006 relativas a acontecementos declarados de excepcional interese público, conforme ao que se establece no apartado Primeiro do artigo 27.3 da Lei 49/2002, xeradas no período impositivo 2006 e que, por insuficiencia de cota, non puideron aplicarse na liquidación dese período.

Así mesmo, recóllense os saldos pendentes correspondentes ás deducións xeradas en anos anteriores e que, por adiamento, no período impositivo de 2006 iniciaron o cómputo do prazo para a súa aplicación.

• 2007: Suma deducións Cap. IV Tít. VI Lei 43/95 e RDLeg. 4/2004

Recóllense os saldos pendentes correspondentes ás deducións relativas á protección do medio natural, creación de emprego para traballadores con discapacidade, investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica, tecnoloxías da información e a comunicación, medidas de apoio ao sector transporte, producións cinematográficas, bens de interese cultural, empresas exportadoras, formación profesional, edición de libros, contribucións empresariais a plans de pensións, gardarías para fillos de traballadores, así como as deducións vixentes en 2007 relativas a acontecementos declarados de excepcional interese público, conforme ao que se establece no apartado Primeiro do artigo 27.3 da Lei 49/2002, xeradas no período impositivo 2007 e que, por insuficiencia de cota, non puideron aplicarse na liquidación dese período.

Así mesmo, recóllense os saldos pendentes correspondentes ás deducións xeradas en anos anteriores e que, por adiamento, no período impositivo de 2007 iniciaron o cómputo do prazo para a súa aplicación.

• 2008: Suma deducións Cap. IV Tít. VI Lei 43/95 e RDLeg. 4/2004

Recóllense os saldos pendentes correspondentes ás deducións relativas á protección do medio natural, creación de emprego para traballadores con discapacidade, investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica, tecnoloxías da información e a comunicación, medidas de apoio ao sector transporte, producións cinematográficas, bens de interese cultural, empresas exportadoras, formación profesional, edición de libros, contribucións empresariais a plans de pensións, gardarías para fillos de traballadores, así como as deducións vixentes en 2008 relativas a acontecementos declarados de excepcional interese público, conforme ao que se establece no apartado Primeiro do artigo 27.3 da Lei 49/2002, xeradas no período impositivo 2008 e que, por insuficiencia de cota, non puideron aplicarse na liquidación dese período.

Así mesmo, recóllense os saldos pendentes correspondentes ás deducións xeradas en anos anteriores e que, por adiamento, no período impositivo de 2008 iniciaron o cómputo do prazo para a súa aplicación.

• 2009: Suma deducións Cap. IV Tít. VI Lei 43/95 e RDLeg. 4/2004

Recóllense os saldos pendentes correspondentes ás deducións relativas á protección do medio natural, creación de emprego para traballadores con discapacidade, investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica, tecnoloxías da información e a comunicación, medidas de apoio ao sector transporte, producións cinematográficas, bens de interese cultural, empresas exportadoras, formación profesional, edición de libros, contribucións empresariais a plans de pensións, gardarías para fillos de traballadores, así como as deducións vixentes en 2009 relativas a acontecementos declarados de excepcional interese público, conforme ao que se establece no apartado Primeiro do artigo 27.3 da Lei 49/2002, xeradas no período impositivo 2009 e que, por insuficiencia de cota, non se aplicaron na liquidación dese período.

Así mesmo, recóllense os saldos pendentes correspondentes ás deducións xeradas en anos anteriores e que, por adiamento, no período impositivo de 2009 iniciaron o cómputo do prazo para a súa aplicación.

• 2010: Suma deducións Cap. IV Tít. VI Lei 43/95 e RDLeg. 4/2004

Recóllense os saldos pendentes correspondentes ás deducións relativas á protección do medio natural, creación de emprego para traballadores con discapacidade, investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica, tecnoloxías da información e a comunicación, medidas de apoio ao sector transporte, producións cinematográficas, bens de interese cultural, empresas exportadoras, formación profesional, edición de libros, contribucións empresariais a plans de pensións, gardarías para fillos de traballadores, así como as deducións vixentes en 2010 relativas a acontecementos declarados de excepcional interese público, conforme ao que se establece no apartado Primeiro do artigo 27.3 da Lei 49/2002, xeradas no período impositivo 2010 e que, por insuficiencia de cota, non se aplicaron na liquidación dese período.

Así mesmo, recóllense os saldos pendentes correspondentes ás deducións xeradas en anos anteriores e que, por adiamento, no período impositivo de 2010 iniciaron o cómputo do prazo para a súa aplicación.

• 2011: Suma deducións Cap. IV Tít. VI Lei 43/95 e RDLeg. 4/2004

Recóllense os saldos correspondentes ás deducións relativas á protección do medio natural, creación de emprego para traballadores con discapacidade, investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica, producións cinematográficas, bens de interese cultural, formación profesional, edición de libros, así como as deducións vixentes en 2011 relativas a acontecementos declarados de excepcional interese público, conforme ao que se establece no apartado Primeiro do artigo 27.3 da Lei 49/2002, xeradas no período impositivo 2011 e que, por insuficiencia de cota, non se aplicaron na liquidación dese período.

Así mesmo, recóllense os saldos pendentes correspondentes ás deducións xeradas en anos anteriores e que, por adiamento, no período impositivo 2011 iniciaron o cómputo do prazo para a súa aplicación.

• 2012: Suma deducións Cap. IV Tít. VI Lei 43/95 e RDLeg. 4/2004

Recóllense os saldos correspondentes ás deducións relativas á protección do medio natural, creación de emprego para traballadores con discapacidade, investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica, producións cinematográficas, bens de interese cultural, formación profesional, edición de libros, creación de emprego por contratación de menores de 30 anos, creación de emprego por contratación de desempregados con prestación por desemprego, así como as deducións vixentes en 2012 relativas a acontecementos declarados de excepcional interese público, conforme ao que se establece no apartado Primeiro do artigo 27.3 da Lei 49/2002, xeradas no período impositivo 2012 e que, por insuficiencia de cota, non se aplicaron na liquidación dese período.

Así mesmo, recóllense os saldos pendentes correspondentes xerados en anos anteriores e que, por adiamento, no período impositivo 2012 iniciaron o cómputo do prazo para a súa aplicación.

• 2013: Suma deducións Cap. IV Tít. VI Lei 43/95 e RDLeg. 4/2004 (agás I+D+i)

Recóllense os saldos correspondentes a cada unha das deducións do Cap. IV do Tít . VI do RDLeg . 4/2004 (agás as deducións por actividades de investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica), así como os saldos correspondentes ás deducións vixentes en 2013 relativas a acontecementos declarados de excepcional interese público, conforme ao que se establece no apartado Primeiro do artigo 27.3 da Lei 49/2002, xeradas no período impositivo 2013 e que, por insuficiencia de cota, non se aplicaron na liquidación dese período.

Así mesmo, recóllense os saldos pendentes correspondentes xerados en anos anteriores e que, por adiamento, no período impositivo 2013 iniciaron o cómputo do prazo para a súa aplicación.

• 2013: Investigación e desenvolvemento e Innovación tecnolóxica

Recolleranse os saldos correspondentes ás deducións por actividades de investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica do artigo 35 do RDLeg . 4/2004 xeradas no período impositivo 2013 e que, por insuficiencia de cota, non se aplicaron na liquidación dese período, agás os que se vaian a aplicar mediante a opción prevista no artigo 39.2 da LIS no apartado «Deducións I+D+i excluídas do límite. Opción 39.2 LIS» da declaración correspondente ao período impositivo (páxina 19 do modelo 200), e que en 2013 consignáronse no apartado correspondente da páxina 18 do modelo 200.

• 2014: Suma deducións Cap. IV Tít. VI Lei 43/95 e RDLeg. 4/2004 (agás I+D+i)

Recóllense os saldos correspondentes ás deducións relativas a cada unha das deducións do Cap. IV do Tít . VI do RDLeg . 4/2004 (agás as deducións por actividades de investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica), así como os saldos correspondentes ás deducións vixentes en 2014 relativas a acontecementos declarados de excepcional interese público, conforme ao que se establece no apartado Primeiro do artigo 27.3 da Lei 49/2002, xeradas no período impositivo 2014 e que, por insuficiencia de cota, non se aplicaron na liquidación dese período.

Así mesmo, recóllense os saldos pendentes correspondentes ás deducións xeradas en anos anteriores e que, por adiamento, no período impositivo de 2014 iniciaron o cómputo do prazo para a súa aplicación.

•   2014: Investigación e desenvolvemento e Innovación tecnolóxica

Recolleranse os saldos correspondentes ás deducións por actividades de investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica do artigo 35 do RDLeg . 4/2004 xeradas no período impositivo 2014 e que, por insuficiencia de cota, non se aplicaron na liquidación dese período, agás os que se vaian a aplicar mediante a opción prevista no artigo 39.2 da LIS no apartado «Deducións I+D+i excluídas do límite. Opción 39.2 LIS» da declaración correspondente ao período impositivo (páxina 19 do modelo 200), e que en 2014 consignáronse no apartado correspondente da páxina 17 bis do modelo 200.

• 2015: Suma deducións Cap. IV Tít. VI Lei 43/95 e RDLeg. 4/2004 e LIS (agás I+D+i)

Recóllense os saldos correspondentes a cada unha das deducións do Capítulo IV do Título VI da LIS (agás as deducións por actividades de investigación e desenvolvemento e in novación tecnolóxica) e do artigo 27 bis da Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal das Canarias, así como os saldos correspondentes ás deducións vixentes en 2015 relativas a acontecementos declarados de excepcional interese público, conforme ao que se establece no apartado Primeiro do artigo 27.3 da Lei 49/2002, xeradas no período impositivo 2015 e que, por insuficiencia de cota, non se aplicaron na liquidación dese período.

Así mesmo, recóllense os saldos pendentes correspondentes ás deducións xeradas en anos anteriores e que, por adiamento, no período impositivo de 2015 iniciaron o cómputo do prazo para a súa aplicación.

• 2015: Investigación e desenvolvemento e Innovación tecnolóxica

Recolleranse os saldos correspondentes ás deducións por actividades de investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica do artigo 35 da LIS xeradas no período impositivo 2015 e que, por insuficiencia de cota, non se aplicaron na liquidación dese período, agás os que se vaian a aplicar mediante a opción prevista no artigo 39.2 da LIS no apartado «Deducións I+D+i excluídas do límite. Opción 39.2 LIS» da declaración correspondente ao período impositivo (páxina 19 do modelo 200), e que en 2015 consignáronse no apartado correspondente da páxina 18 do modelo 200.

• 2016: Suma deducións Cap. IV Tít. VI Lei 43/95 e RDLeg. 4/2004 e LIS (agás I+D+i)

Recóllense os saldos correspondentes a cada unha das deducións do Capítulo IV do Título VI da LIS (agás as deducións por actividades de investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica) e do artigo 27 bis da Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal das Canarias, así como os saldos correspondentes ás deducións vixentes en 2016 relativas a acontecementos declarados de excepcional interese público, conforme ao que se establece no apartado Primeiro do artigo 27.3 da Lei 49/2002, xeradas no período impositivo 2016 e que, por insuficiencia de cota, non se aplicaron na liquidación dese período.

Así mesmo, recóllense os saldos pendentes correspondentes ás deducións xeradas en anos anteriores e que, por adiamento, no período impositivo de 2016 iniciaron o cómputo do prazo para a súa aplicación.

• 2016: Investigación e desenvolvemento e Innovación tecnolóxica

Recolleranse os saldos correspondentes ás deducións por actividades de investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica do artigo 35 da LIS xeradas no período impositivo 2016 e que, por insuficiencia de cota, non se aplicaron na liquidación dese período, agás os que se vaian a aplicar mediante a opción prevista no artigo 39.2 da LIS no apartado «Deducións I+D+i excluídas do límite. Opción 39.2 LIS» da declaración correspondente ao período impositivo (páxina 19 do modelo 200), e que en 2016 consignáronse no apartado correspondente da páxina 18 do modelo 200.

• 2017: Suma deducións Cap. IV Tít. VI Lei 43/95 e RDLeg. 4/2004 e LIS (agás I+D+i)

Recóllense os saldos correspondentes a cada unha das deducións do Capítulo IV do Título VI da LIS (agás as deducións por actividades de investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica) e do artigo 27 bis da Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal das Canarias, así como os saldos correspondentes ás deducións vixentes en 2017 relativas a acontecementos declarados de excepcional interese público, conforme ao que se establece no apartado Primeiro do artigo 27.3 da Lei 49/2002, xeradas no período impositivo 2017 e que, por insuficiencia de cota, non se aplicaron na liquidación dese período.

Así mesmo, recóllense os saldos pendentes correspondentes ás deducións xeradas en anos anteriores e que, por adiamento, no período impositivo de 2017 iniciaron o cómputo do prazo para a súa aplicación.

• 2017: Investigación e desenvolvemento e Innovación tecnolóxica

Recolleranse os saldos correspondentes ás deducións por actividades de investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica do artigo 35 da LIS xeradas no período impositivo 2017 e que, por insuficiencia de cota, non se aplicaron na liquidación dese período, agás os que se vaian a aplicar mediante a opción prevista no artigo 39.2 da LIS no apartado «Deducións I+D+i excluídas do límite. Opción 39.2 LIS» da declaración correspondente ao período impositivo (páxina 19 do modelo 200), e que en 2017 consignáronse no apartado correspondente da páxina 18 do modelo 200.

• 2018: Suma deducións Cap. IV Tít. VI Lei 43/95 e RDLeg. 4/2004 e LIS (agás I+D+i)

Recóllense os saldos correspondentes a cada unha das deducións do Capítulo IV do Título VI da LIS (agás as deducións por actividades de investigación e desenvolvemento e in novación tecnolóxica) e do artigo 27 bis da Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal das Canarias, así como os saldos correspondentes ás deducións vixentes en 2018 relativas a acontecementos declarados de excepcional interese público, conforme ao que se establece no apartado Primeiro do artigo 27.3 da Lei 49/2002, xeradas no período impositivo 2018 e que, por insuficiencia de cota, non se aplicaron na liquidación dese período.

Así mesmo, recóllense os saldos pendentes correspondentes ás deducións xeradas en anos anteriores e que, por adiamento, no período impositivo de 2018 iniciaron o cómputo do prazo para a súa aplicación.

• 2018: Investigación e desenvolvemento e Innovación tecnolóxica

Recolleranse os saldos correspondentes ás deducións por actividades de investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica do artigo 35 da LIS xeradas no período impositivo 2018 e que, por insuficiencia de cota, non se aplicaron na liquidación dese período, agás os que se vaian a aplicar mediante a opción prevista no artigo 39.2 da LIS no apartado «Deducións I+D+i excluídas do límite. Opción 39.2 LIS» da declaración correspondente ao período impositivo (páxina 19 do modelo 200), e que en 2018 consignáronse no apartado correspondente da páxina 19 do modelo 200.

• 2019: Suma deducións Cap. IV Tít. VI Lei 43/95 e RDLeg. 4/2004 e LIS (agás I+D+i)

Recóllense os saldos correspondentes a cada unha das deducións do Capítulo IV do Título VI da LIS (agás as deducións por actividades de investigación e desenvolvemento e in novación tecnolóxica) e do artigo 27 bis da Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal das Canarias, así como os saldos correspondentes ás deducións vixentes en 2019 relativas a acontecementos declarados de excepcional interese público, conforme ao que se establece no apartado Primeiro do artigo 27.3 da Lei 49/2002, xeradas no período impositivo 2019 e que, por insuficiencia de cota, non se aplicaron na liquidación dese período.

Así mesmo, recóllense os saldos pendentes correspondentes ás deducións xeradas en anos anteriores e que, por adiamento, no período impositivo de 2019 iniciaron o cómputo do prazo para a súa aplicación.

• 2019: Investigación e desenvolvemento e Innovación tecnolóxica

Recolleranse os saldos correspondentes ás deducións por actividades de investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica do artigo 35 da LIS xeradas no período impositivo 2019 e que, por insuficiencia de cota, non se aplicaron na liquidación dese período, agás os que se vaian a aplicar mediante a opción prevista no artigo 39.2 da LIS no apartado «Deducións I+D+i excluídas do límite. Opción 39.2 LIS» da declaración correspondente ao período impositivo (páxina 19 do modelo 200), e que en 2019 consignáronse no apartado correspondente da páxina 19 do modelo 200.

• 2020(*): Suma deducións Cap. IV Tít. VI Lei 43/95 e RDLeg. 4/2004 e LIS (agás I+D+i)

Recóllense os saldos correspondentes a cada unha das deducións do Capítulo IV do Título VI da LIS (agás as deducións por actividades de investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica) e do artigo 27 bis da Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal das Canarias, así como os saldos correspondentes ás deducións relativas a acontecementos declarados de excepcional interese público, conforme ao que se establece no apartado Primeiro do artigo 27.3 da Lei 49/2002, xeradas nun período impositivo iniciado en 2020, pero anterior ao que é obxecto de declaración e que, por insuficiencia de cota, non se aplicaron na liquidación dese período.

Así mesmo, recóllense os saldos pendentes correspondentes ás deducións xeradas en anos anteriores e que, por adiamento, nun período impositivo anterior iniciado en 2020 iniciaron o cómputo do prazo para a súa aplicación.

• 2020(*): Investigación e desenvolvemento e Innovación tecnolóxica

Recolleranse os saldos correspondentes ás deducións por actividades de investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica do artigo 35 da LIS pendentes de aplicar correspondentes a un período impositivo anterior iniciado en 2020, agás os que se vaian a aplicar mediante a opción prevista no artigo 39.2 da LIS , e que se consignan no apartado correspondente da páxina 19 do modelo 200.

• 2020: Diferim. deducc. Cap. IV Tít. VI Lei 43/95, RDLeg. 4/2004 (DT 24ª.3 LIS) e LIS

Recóllense as deducións xeradas nos períodos impositivos anteriores que se acollesen ao adiamento establecido no artigo 39.1 da LIS , e que inicien en 2020 o cómputo do prazo de aplicación.

Ademais, deberase ter en conta que nas deducións que se computen como consecuencia do adiamento, nun período impositivo distinto ao da súa xeración, deberase respectar tanto o límite ou límites establecidos pola normativa do período impositivo en que se xeraron, como aquel vixente no período impositivo en que se aplica a dedución.