Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Que é o Imposto sobre Sociedades?

Regulación: Artigos 1, 2 e 3 LIS

O artigo 31 da Constitución Española esixe a contribución ao sostemento dos gastos públicos, de acordo coa capacidade económica de cada contribuínte.

Unha das manifestacións máis directas e expresivas da capacidade económica dunha persoa é a renda global que obtén durante un determinado período de tempo.

Neste sentido, o sistema tributario español establece o Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF) para gravar a renda obtida por unha persoa física.

Porén, cando a renda é obtida por unha persoa xurídica (sociedade, asociación, fundación, etc.), ou un ente sen personalidade xurídica considerado contribuínte pola lexislación do Imposto (fondos de investimento, UTE, fondo de pensións, etc.), o sistema tributario español establece o Imposto sobre Sociedades para cumprir coa obriga constitucional de contribuír.

Por este motivo, o Imposto sobre Sociedades constitúe xunto ao Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas un piar básico na imposición directa dentro do marco dun sistema tributario regulador da obtención de renda como manifestación da capacidade económica de cada contribuínte.

O Imposto sobre Sociedades defínese como un tributo de carácter directo e natureza persoal que grava a renda das sociedades e demais entidades xurídicas:

  • Carácter directo, porque grava a obtención da renda como manifestación directa da capacidade económica do contribuínte.

  • Natureza persoal, porque ten en conta determinadas circunstancias particulares de cada contribuínte á hora de concretar a contía da prestación tributaria que está obrigado a satisfacer.

Importante:

O Imposto sobre Sociedades aplícase en todo o territorio español. Con esta finalidade, o territorio español comprende, ademais do territorio peninsular, Baleares, Canarias, Ceuta e Melilla, aquelas zonas adxacentes ás augas territoriais sobre as que España pode exercer os dereitos que lle correspondan, referentes ao chan e subsolo mariño, augas xacentes e aos seus recursos naturais, de acordo coa lexislación española e o Dereito internacional.

O que se dispón no apartado anterior entenderase sen prexuízo dos réximes tributarios forais de Concerto e Convenio económico en vigor, respectivamente, nos Territorios Históricos da Comunidade Autónoma do País Vasco e na Comunidade Foral de Navarra, e do que se dispón nos tratados e convenios internacionais que pasasen a formar parte do ordenamento interno (en relación ao Réxime de tributación conxunta á Administración do Estado e ás Deputacións Forais do País Vasco e / ou da Comunidade Foral de Navarra, consulte o Capítulo 13 deste Manual práctico).