Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Formalización dos recadros 00625 a 00629

 • Recadro [00625] Administración do Estado

  Neste recadro consignarase o resultado da seguinte operación:

  [00625] = { [00056] / ([00050] - [00051]) } x 100

 • Recadro [00626] Deputación foral de Araba

  Neste recadro consignarase o resultado da seguinte operación:

  [00626] = { [00052] / ([00050] - [00051]) } x 100

 • Recadro [00627] Deputación foral de Gipuzkoa

  Neste recadro consignarase o resultado da seguinte operación:

  [00627] = { [00053] / ([00050] - [00051]) } x 100

 • Recadro [00628] Deputación foral de Bizkaia

  Neste recadro consignarase o resultado da seguinte operación:

  [00628] = { [00054] / ([00050] - [00051]) } x 100

 • Recadro [00629] Deputación foral de Navarra

  Neste recadro consignarase o resultado da seguinte operación:

  [00629] = { [00055] / ([00050] - [00051]) } x 100

Para ter en conta:

As porcentaxes que se consignan nos recadros [00625] a [00627] expresaranse con dous decimais.

En todo caso, a suma dos recadros [00625] a [00629] deberá ser o 100 por cen.

Para o cálculo dos recadros [00625] a [00629] seguiranse os seguintes criterios:

 • En primeiro lugar, as porcentaxes das cinco Administracións expresaranse con dous decimais redondeando por exceso ou defecto o segundo decimal ao decimal máis próximo dependendo se o terceiro decimal é igual ou superior a 5 ou non éo, respectivamente.

 • En segundo lugar, sumaranse as porcentaxes que resulten da operación anterior.

  Se o total é igual a 100, non se realizará ningún axuste.

  Se a suma non é igual a 100, realizarase un axuste adicional distinguindo dúas situacións diferentes:

  • Cando a suma sexa superior a 100, acharase para cada un das porcentaxes a diferenza, en termos absolutos, entre a porcentaxe sen redondear e a porcentaxe redondeada con dous decimais. A continuación, axustarase a baíxaa aquela porcentaxe redondeada á alza cuxa diferenza sexa maior, substituíndo o arredondamento á alza por un arredondamento a baíxaa. Se a diferenza calculada fóra exacta para máis dunha cifra deberase axustar a porcentaxe correspondente ao territorio común ata que a suma de todos sexa 100.

  • Cando a suma sexa inferior a 100, acharase para cada un das porcentaxes a diferenza, en termos absolutos, entre a porcentaxe sen redondear e a porcentaxe redondeada con dous decimais. A continuación, axustarase á alza aquela porcentaxe redondeada a baíxaa cuxa diferenza sexa maior, substituíndo o arredondamento a baíxaa por un arredondamento á alza. Se a diferenza calculada fóra exacta para máis dunha cifra deberase axustar a porcentaxe correspondente ao territorio común ata que a suma de todos sexa 100.

Exemplos:

 1. Suma das porcentaxes redondeados superiores a 100:

  AdministraciónPorcentaxesArredondamentoDiferenzasResultado
  Áraba 3,22032 3,22 --- 3,22
  Biscaia 4,12533 4,13 0,00467 4,12
  Guipúscoa 9,85558 9,86 0,00442 9,86
  Navarra 7,79555 7,80 0,00445 7,80
  Territorio Común 75,00322 75,00 --- 75,00
  Total 100 100,01 --- 100,00
 2. Suma das porcentaxes redondeado inferior  a 100:

  AdministraciónPorcentaxesArredondamentoDiferenzasResultado
  Áraba 3,21112 3,21 0,00112 3,21
  Biscaia 4,13601 4,14 --- 4,14
  Guipúscoa 9,87329 9,87 0,00329 9,87
  Navarra 7,78481 7,78 0,00481 7,79
  Territorio Común 74,99477 74,99 0,00477 74,99
  Total 100 99,99 --- 100,00