Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Recadro 00049 Réximes especiais de normativa foral

Marcarán este recadro as entidades que marcasen o recadro [00028] «Tribut. conxunto Estado/Diput. Cdad. Forais», ás que lles sexa aplicable a correspondente normativa foral do Imposto sobre Sociedades##2## segundo o que se dispón no Concerto Económico coa Comunidade Autónoma do País Vasco, aprobado pola Lei 12/2002, do 23 de maio, ou no Convenio Económico entre o Estado e a Comunidade Foral de Navarra, aprobado pola Lei 28/1990, do 26 de decembro, e que estando acollidas a algún réxime especial de normativa foral, o devandito réxime especial non teña o seu equivalente (con independencia da súa denominación) na normativa do Estado .

O desenvolvemento do réxime de tributación conxunta á Administración do Estado e ás Deputacións Forais do País Vasco e / ou Comunidade Foral de Navarra encóntrase no Capítulo 13 deste Manual práctico.