Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Aboamento por conversión de activos por imposto diferido en crédito esixible fronte á Administración tributaria

Segundo o que se dispón no artigo 130.1 da LIS, os activos por imposto diferido correspondentes a dotacións por deterioración dos créditos ou outros activos derivados das posibles insolvencias dos debedores non vinculados co contribuínte, non debidos con entidades de dereito público e cuxa deducibilidade non se produza por aplicación do que se dispón no artigo 13.1.a) desta Lei, así como os derivados da aplicación dos apartados 1 e 2 do artigo 14 desta Lei, correspondentes a dotacións ou achegas a sistemas de previsión social e, se é o caso, prexubilación, poderán converterse nun crédito esixible fronte á Administración tributaria, por un importe igual á cota líquida positiva correspondente ao período impositivo de xeración daqueles . Non obstante, cando o importe da cota líquida positiva dun determinado período impositivo sexa superior ao importe dos activos por imposto diferido xerados no mesmo a que se refire o parágrafo anterior, a entidade poderá ter o dereito previsto neste artigo, por un importe igual ao exceso, respecto daqueles activos da mesma natureza xerada en períodos impositivos anteriores ou nos  2 períodos impositivos posteriores.

Para que se produza a conversión á que se fixo mención na o apartado anterior, teñén quese dar calquera das circunstancias recollidas no artigo 130.2 da LIS :

  1. Que o contribuínte rexistre perdas contables nas súas contas anuais, auditadas e aprobadas polo órgano correspondente.

  2. Que a entidade sexa obxecto de liquidación ou insolvencia xudicialmente declarada.

A conversión dos activos por imposto diferido nun crédito esixible fronte á Administración Tributaria producirase, segundo establécese no artigo 130.3 da LIS , no momento da presentación da autoliquidación do Imposto sobre Sociedades correspondentes ao período impositivo en que se producisen as circunstancias descritas no artigo 130.2 da LIS .

Segundo o que se dispón no artigo 130.4 da LIS as entidades que realicen a conversión dos activos por imposto diferido referidos no parágrafo anterior nun crédito esixible fronte á Administración tributaria, poderán optar por solicitar o seu aboamento á Administración tributaria seguindo o procedemento establecido no artigo 69 do RIS.

Formalización do modelo 200

Se a entidade opta por solicitar o aboamento do crédito esixible fronte á Administración tributaria, deberá consignar o devandito importe no recadro [00150] «Aboamento por conversión de activos por imposto diferido en crédito esixible fronte á Administración tributaria (art. 130 LIS)» da páxina 14 bis do modelo 200:

  • No caso de que a entidade tribute exclusivamente na Administración de Estado, deberá consignar o importe no recadro [01020] «Aboamento por conversión de activos por imposto diferido en crédito esixible fronte á Administración tributaria (art. 130 LIS) (Estado)». Neste caso, o importe do recadro [01020] coincidirá co do recadro [00150].

  • No caso de que a entidade tribute ante unha ou varias Deputacións Forais da Comunidade Autónoma do País Vasco e / ou Comunidade Foral navarra, deberá consignar o importe no recadro [01043] «Aboamento por conversión de activos por imposto diferido en crédito esixible fronte á Administración tributaria (art. 130 LIS) (D. Forais/Navarra)». A formalización deste recadro realizarase na páxina 26 do modelo 200.