Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Dedución por investimentos en producións cinematográficas

1. Producións cinematográficas españolas (artigo 36.1 da LIS)

O Real Decreto-lei 17/2020, do 5 de maio, polo que se aproban medidas de apoio ao sector cultural e de carácter tributario para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-2019, modifica a definición de producións cinematográficas e permite que ata o 31 de agosto de 2020 (este prazo amplíase ata o 31 de xaneiro de 2021, segundo establece o apartado primeiro da Orde CUD/807/2020, do 27 de agosto) considérense tamén estreo comercial dunha película , sen que esta perda a súa condición de película cinematográfica, resultando aplicable a dedución por investimentos en producións cinematográficas españolas reguladas no artigo 36.1 da LIS , o que se leve a cabo a través da televisión e plataformas que ofrezan contidos en «streaming» (a través de servizos de comunicación audiovisual televisiva, así como de servizos de comunicación electrónica que difundan canles de televisión ou de servizos de catálogos de programas).

Ademais, con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2020, a disposición final primeira do citado Real Decreto-lei 17/2020 introduce cambios na dedución por investimentos en producións españolas de longametraxes e curtametraxes cinematográficas e de series audiovisuais de ficción, animación ou documental regulado no artigo 36.1 da LIS , modificando os seus requisitos e incrementando as porcentaxes e os seus límites máximos:

 • Amplíase o ámbito de aplicación da dedución podendose aplicar tamén a partir do 1 de xaneiro de 2020 ao investimento en curtametraxes cinematográficas.

 • Modifícase un dos requisitos da dedución , establecendose que se entregue (ata o 31 de decembro de 2019, esíxese o depósito) unha copia nova e en perfecto estado da produción na Filmoteca Española ou a filmoteca oficialmente recoñecida pola respectiva Comunidade Autónoma.

 • Elévanse os porcentaxes de dedución aplicables ao produtor da obra a partir do 1 de xaneiro de 2020:

  • 30 por cento respecto do primeiro millón de base da dedución.
  • 25 por cento sobre o exceso do devandito importe.
 • O importe máximo da dedución se ampla de 3 millóns a 10 millóns de euros.

 • O importe desta dedución, conxuntamente co resto de axudas percibidas, non poderá superar o 50 por cento do custo de produción. Non obstante, o devandito límite elevarase en determinados casos (pode consultaros no Capítulo 6 deste Manual Práctico).

Pode consultar todas as particularidades sobre a aplicación desta dedución no Capítulo 6 deste Manual práctico.

2. Producións cinematográficas estranxeiras (artigo 36.2 da LIS)

Con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2020, introdúcense os seguintes cambios na dedución por investimentos en producións estranxeiras de longametraxes cinematográficas ou de obras audiovisuais regulada no artigo 36.2 da LIS , modificando os seus requisitos e incrementando as porcentaxes e os seus límites máximos:

 • Terán dereito a esta dedución polos gastos realizados en territorio español, os produtores rexistrados no Rexistro Administrativo de Empresas Cinematográficas do Instituto da Cinematografía e das Artes Audiovisuais que se encarguen da execución dunha produción estranxeira de longametraxes cinematográficas ou de obras audiovisuais que permitan a confección dun soporte físico previo á súa produción industrial seriada.

 • Elévanse os porcentaxes de dedución aplicables a partir do 1 de xaneiro de 2020:

  • 30 por cento respecto do primeiro millón de base da dedución.
  • 25 por cento sobre o exceso do devandito importe.
 • A dedución aplicarase sempre que os gastos realizados en territorio español sexan, polo menos de 1 millón de euros. Non obstante, no suposto de producións de animación tales gastos serán, polo menos, de 200.000 euros.

 • O importe máximo da dedución se ampla de 3 millóns a 10 millóns de euros.

 • Establécese unha nova porcentaxe do 30 por cento cando o produtor encárguese da execución de servizos de efectos visuais ##4####3##e os gastos realizados en territorio español sexan inferiores a 1 millón de euros.
 • O importe desta dedución non poderá superar o importe que establece o Regulamento (UE ) 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro de 2013, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimeus.

Pode consultar todas as particularidades sobre a aplicación desta dedución no Capítulo 6 deste Manual práctico.