Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Pagamentos fraccionados

Regulación: Artigo 116 LIS

Os contribuíntes que se acollan a este réxime especial deberán efectuar pagamentos fraccionados de acordo coa modalidade establecida no artigo 40.3 da LIS aplicada sobre a base impoñible calculada conforme ás regras establecidas no artigo 114 desta Lei e aplicando a porcentaxe correspondente ao tipo xeral de gravame regulado no artigo 115 da LIS , sen computar dedución algunha sobre a parte de cota derivada da parte de base impoñible determinada segundo o que se dispón no artigo 114.1 da LIS .

Con esta finalidade, nos modelos 202 e 222 ao marcar o recadro «Entidade que aplica o réxime das entidades navieiras en función da tonelaxe »consígnase automaticamente a porcentaxe do 25 por cento.

De acordo coa modificación na Disposición adicional décimo cuarta da LIS , introducida polo artigo catro da Lei 8/2018, do 5 de novembro, pola que se modifica a Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal das Canarias, exclúese do pagamento fraccionado mínimo ás entidades que tributan polo réxime especial de tonelaxe.

Para estes contribuíntes, nos supostos de empresas con cifra de negocios de importe igual ou superior a 10 millóns de euros, non será de aplicación o importe mínimo do pagamento fraccionado, polo que o formulario de formalización do modelo 202 non realizará o cálculo do recadro 33 (mínimo a ingresar).

En caso de entidades cuxa base impoñible se determina en parte conforme ao método de estimación obxectiva e en parte aplicando o réxime xeral do imposto (actividades non incluídas en réxime especial), ademais de marcar no modelo 202 o recadro «Entidade que aplica o réxime das entidades navieiras en función da tonelaxe », tamén deberán marcar o recadro «Outro entidades con posibilidade de aplicar dous tipos impositivos».

Nestes casos, consignarase 25/25N no recadro «Tipo de gravame do Imposto sobre Sociedades en curso».

No apartado «B.2 Casos específicos (entidades con máis dunha porcentaxe)», no recadro 20 (base a tipo 1) incluirase a base do pagamento fraccionado que corresponda ás actividades da entidade que tributan en réxime xeral e no recadro 23 (base a tipo 2) incluirase a base do pagamento fraccionado que corresponda ás actividades da entidade que tributan en réxime especial.

Así mesmo, estas entidades cuxa base impoñible se determina en parte conforme ao método de estimación obxectiva e en parte aplicando o réxime xeral do imposto, nos supostos de entidades con cifra de negocios de importe igual ou superior a 10 millóns de euros o declarante deberá incluír no recadro 33 (mínimo a ingresar) o importe que, se é o caso, corresponda para as actividades incluídas en réxime xeral, xa que estas actividades non están excluídas do pagamento fraccionado mínimo. Este dato debe consignarse directamente polo declarante.