Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Cobertura do risco de crédito en entidades financeiras

O Real decreto 1178/2020, do 29 de decembro, introduce modificacións nos artigos 8 e 9 do Regulamento do Imposto sobre Sociedades, aprobado polo Real decreto 634/2015, do 10 de xullo, referidos á cobertura do risco de crédito en entidades financeiras.

O 1 de xaneiro de 2018 entrou en vigor a Circular 4/2017, do 27 de novembro, do Banco de España, cuxo obxectivo foi adaptar o réxime contable das entidades de crédito español aos cambios do ordenamento contable europeo derivados da adopción de dúas novas Normas Internacionais de Información Financeira (NIIF). A nova Circular fai necesario adaptar o artigo 9 do Regulamento, relativo á cobertura do risco de crédito, aos novos termos contables utilizados na devandita Circular modificandose, así mesmo, o artigo 8 do devandito Regulamento na referencia que contén a un apartado do citado artigo 9.