Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Estado de cambios no patrimonio propio. Estado de ingresos e gastos recoñecidos

Estado de cambios no patrimonio propioNº claveEquivalencia contas PCEANº claveEquivalencia contas PCEA
Resultado do exercicio - - [00500] -
Outros ingresos e gastos recoñecidos - - [00383] [00384] + [00388] + [00393] + [00397] + [00401] + [00405] + [00409] + [00410] + [00411]
Activos financeiros dispoñibles para a venda - - [00384] [00385] + [00386] + [00387]
Ganancias e perdas por valoración [00385] 900, (800) - -
Importes transferidos á conta de perdas e ganancias [00386] 902, (802) - -
Outras reclasificaciones [00387] - - -
Coberturas dos fluxos de efectivo - - [00388] [00389] + [00390] + [00391] + [00392]
Ganancias e perdas por valoración [00389] 910, (810) - -
Importes transferidos á conta de perdas e ganancias [00390] 912, (812) - -
Importes transferidos ao valor inicial das partidas cubertas [00391] 912, (812) - -
Outras reclasificaciones [00392] - - -
Coberturas de investimentos netos en negocios no estranxeiro - - [00393] [00394] + [00395] + [00396]
Ganancias e perdas por valoración [00394] 911, (811) - -
Importes transferidos á conta de perdas e ganancias [00395] 913, (813) - -
Outras reclasificaciones [00396] - - -
Diferenzas de cambio e conversión - - [00397] [00398] + [00399] + [00400]
Ganancias e perdas por valoración [00398] 920, (820) - -
Importes transferidos á conta de perdas e ganancias [00399] 921, (821) - -
Outras reclasificaciones [00400] - - -
Corrección de asimetrías contables - - [00401] [00402] + [00403] + [00404]
Ganancias e perdas por valoración [00402] 98, (88) - -
Importes transferidos á conta de perdas e ganancias [00403] 98, (88) - -
Outras reclasificaciones [00404] - - -
Activos mantidos para a venda - - [00405] [00406] + [00407] + [00408]
Ganancias e perdas por valoración [00406] 960, (860) - -
Importes transferidos á conta de perdas e ganancias [00407] 962, (862) - -
Outras reclasificaciones [00408] - - -
Ganancias/(perdas) actuariais por retribucións a longo prazo do persoal - - [00409] 95, (85)
Outros ingresos e gastos recoñecidos - - [00410] 94, (84), 99, (89)
Imposto sobre beneficios - - [00411] 8300 (*), 8301 (*), (833), 834, 835, (836), (837), 838
Total de ingresos e gastos recoñecidos - - [00412] [00500] + [00383]

Nota á táboa :

(*) As partidas cun asterisco pode ter signo positivo ou negativo.