Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Estado de cambios no patrimonio propio (páxinas 41 a 43)

Nas páxinas 41, 42 e 43 do modelo 200 cubriranse os saldos das contas representativas do estado de ingresos e gastos recoñecidos e do estado total de cambios no patrimonio neto da entidade aseguradora. Para tal fin, reprodúcense a continuación as equivalencias contables, entre as diferentes partidas destas follas e as correlativas do Plan de contabilidade das entidades aseguradoras, aprobado polo Real decreto 1317/2008, do 24 de xullo e modificado polo Real decreto 1736/2010, do 23 de decembro.

Calquera partida de estados contables que sexa negativa e que se cubra no modelo de declaración do Imposto sobre Sociedades, deberá de consignarse precedida do signo menos (-).

  1. Estado de cambios no patrimonio propio. Estado de ingresos e gastos recoñecidos
  2. Estado de cambios no patrimonio propio. Estado total de cambios no patrimonio neto
  3. Estado de cambios no patrimonio propio. Estado total de cambios no patrimonio neto (cont.)