Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Estado de cambios no patrimonio propio. Estado total de cambios no patrimonio neto

CAPITAL Ou FONDO MUTUALPrima de emisión
(Nº Clave)
Reservas
(Nº Clave)
Accións en patrimonio propio
(Nº Clave)
Resultados de exercicios anteriores
(Nº Clave)
Outras achegas de socios ou mutualistas
(Nº Clave)
Estado de cambios no patrimonio propioEscriturado
(Nº Clave)
Non esixido
(Nº Clave)
SALDO, FINAL DO EXERCICIO ANTERIOR [00413] [00414] [00415] [00416] [00417] [00418] [00419]
Axustes por cambio de criterio de exercicios anteriores [00426] [00427] [00428] [00429] [00430] [00431] [00432]
Axustes por erros de exercicios anteriores [00439] [00440] [00441] [00442] [00443] [00444] [00445]
SALDO AXUSTADO, INICIO DO EXERCICIO [00452] [00453] [00454] [00455] [00456] [00457] [00458]
Totais ingresos e gastos recoñecidos [00465] [00466] [00467] [00468] [00469] [00470] [00471]
Operacións con socios ou mutualistas [00478] [00479] [00480] [00481] [00482] [00483] [00484]
Aumentos de capital ou fondo mutual [00491] [00492] [00493] [00494] [00495] [00496] [00497]
(-) Reducións de capital ou fondo mutual [00504] [00505] [00506] [00507] [00508] [00509] [00510]
Conversión de pasivos financeiros en patrimonio neto (conversión de obrigas, condonacións de débedas) [00517] [00518] [00519] [00520] [00521] [00522] [00523]
(-) Distribución de dividendos ou escotes activos [00530] [00531] [00532] [00533] [00534] [00535] [00536]
Operacións con accións ou participacións propias (netas) [00543] [00544] [00545] [00546] [00547] [00548] [00549]
Incremento (redución) de patrimonio neto resultante dunha combinación de negocios [00556] [00557] [00558] [00559] [00560] [00561] [00562]
Outras operacións con socios ou mutualistas [00569] [00570] [00571] [00572] [00573] [00574] [00575]
Outras variacións do patrimonio neto [00582] [00583] [00584] [00585] [00586] [00587] [00588]
Pagamentos baseados en instrumentos de patrimonio [00595] [00596] [00597] [00598] [00599] [00600] [00601]
Traspasos entre partidas de patrimonio neto [00608] [00609] [00610] [00611] [00612] [00613] [00614]
Outras variacións [00621] [00622] [00623] [00624] [00625] [00626] [00627]
SALDO, FINAL DO EXERCICIO [00634] [00635] [00636] [00637] [00638] [00639] [00640]