Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Número de grupo fiscal (recadro 00040)

Todas as entidades que marquen os recadros [00009] ou [00010] do subapartado «Outro caracteres» da páxina 1 do modelo 200, deberán cubrir no apartado «Grupo fiscal» da devandita páxina 1, o recadro [00040] (número de grupo fiscal) ao obxecto de identificar o grupo fiscal ao que pertencen.

O número de grupo estará composto de sete caracteres que poderán ser números, letras ou símbolos:

 • Se o contribuínte seleccionou grupo fiscal conforme a normativa estatal, a estrutura do número de grupo será a seguinte:

  O primeiro, segundo, terceiro e cuarto carácter serán díxitos e coincidirán co número secuencial outorgado ao darse de alta. Este número axustarase á barra inclinada, debendose completar con ceros á súa esquerda se o número de díxitos é inferior a 4. O quinto carácter será, en todo caso, unha barra inclinada "/". O sexto e sétimo díxito coincidirá co ano de rexistro do grupo.

  Unha vez o formato sexa correcto, no caso de grupos creados conforme a normativa estatal, procederase a validar o número de grupo con respecto ao censo.

  Se se marcou o recadro [00009], debe coincidir o número de grupo e o NIF da entidade dominante, que é a entidade declarante do modelo 200, co reflectido no censo o último día do período impositivo obxecto de declaración.

  Se se marcou o recadro [00010], debe coincidir o número de grupo con aquel no que a entidade declarante foi entidade dependente durante o período impositivo obxecto de declaración que conste no censo de grupos.

  Por exemplo: Se o número de grupo é o 25/99, deberá consignarse "0025/99".

 • Se o contribuínte seleccionou grupo fiscal de Araba, a estrutura do número de grupo será a seguinte:

  Os tres primeiros caracteres serán díxitos, o cuarto unha barra inclinada "/", o quinto e sexto serán díxitos e o sétimo a letra "A".

 • Se o contribuínte seleccionou grupo fiscal de Gipuzkoa, a estrutura do número de grupo será a seguinte:

  Os tres primeiros caracteres serán díxitos, o cuarto unha barra inclinada "/", o quinto e sexto serán díxitos e o sétimo a letra "G".

 • Se o contribuínte seleccionou grupo fiscal de Bizkaia, a estrutura do número de grupo será a seguinte:

  O primeiro carácter será branco "" sen posibilidade de formalización, o segundo, terceiro, cuarto e quinto serán díxitos a cubrir polo declarante, axustaranse á B , completandose con ceros á súa esquerda se o número de díxitos introducidos non é 5, e o sexto a letra "B".

 • Se o contribuínte seleccionou grupo fiscal de Navarra, a estrutura do número de grupo será a seguinte:

  Os seis primeiros caracteres serán díxitos, letras ou símbolos a cubrir polo declarante e o sétimo a letra "N".