Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Deducións por dobre imposición internacional de períodos anteriores aplicada no exercicio (artigos 31 e 32 RDLeg. 4/2004)

Formalización do modelo 200

Segundo o que se establece no apartado 4 da disposición transitoria vixésimo terceira da LIS, no recadro [00572] «Deducións por dobre imposición internacional de períodos anteriores aplicada no exercicio (art. 31 e 32  RDLeg. 4/2004)», consignarase o saldo pendente de dedución por insuficiencia de cota íntegra, relativo ás deducións para evitar a dobre imposición internacional xeradas en períodos impositivos anteriores (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014) de acordo ao que se dispón nos artigos 31 e 32 do RDLeg . 4/2004, que fose aplicado polo contribuínte no período obxecto de declaración. O importe consignado neste recadro será o que resulte da formalización do cadro de desagregación da páxina 16 do modelo 200 que se explica a continuación.

O importe desta dedución determinarase tendo en conta o tipo de gravame vixente no período impositivo en que esta aplíquese.

Formalización do cadro «Deducións dobre imposición internacional RDLeg. 4/2004» (páxina 16 do modelo 200)

Os contribuíntes que apliquen estas deducións por dobre imposición interna deberán cubrir este cadro en que deberán consignar os importes das deducións para evitar a dobre imposición internacional, xeradas nos exercicios 2005 a 2014, e que puideron ou poden trasladarse a períodos impositivos futuros, da forma en que se detalla a continuación:

 • Dentro do bloque «D.I. internos exercicios anteriores», as filas «D. I. internacional 2005» a «D. I. internacional 2014», están previstas para as deducións por dobre imposición internacional de acordo co que se establece nos artigos 31 e 32 do RDLeg . 4/2004 xeradas desde 2005 ata 2014, respectivamente, e que resultaron trasladables a períodos impositivos posteriores por insuficiencia de cota íntegra.

 • Na columna «Dedución pendente» deberase ter en conta que, se se trata dunha dedución xerada en calquera dos períodos impositivos anteriores ao que é obxecto de liquidación e iniciados en 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 ou 2014, do bloque «D.I. internac. ejerc. anteriores», consignarase no respectivo recadro desta columna o saldo da correspondente dedución que estaba pendente de aplicación ao inicio do período impositivo que é obxecto de liquidación. En todo caso, o devandito saldo ten que ser o relativo ao tipo de gravame do período impositivo en que se xerou a dedución.

 • Na columna «Tipo gravame/período xeración» recollerase o tipo de gravame polo que tributou o contribuínte declarante, beneficiario da dedución, no período impositivo en que se xerou esta. Esta columna non existe para os casos en que o período impositivo de xeración da dedución sexa o período impositivo obxecto de liquidación.

 • Na columna 2020 Dedución pendente» recolleranse os importes referidos ás deducións pendentes de exercicios anteriores. No caso en que o tipo de gravame aplicable polo contribuínte beneficiario da dedución no período impositivo en que a mesma xerouse, sexa distinto do tipo de gravame polo que tribute no período impositivo obxecto de liquidación (recollido na fila «Tipo de gravame 2020 »), o importe que se deberá consignar nesta columna será o resultante de multiplicar o do recadro correspondente da columna «Dedución pendente» pola fracción «Tipo de gravame 2020/Tipo de gravame período de xeración».

  Con esta finalidade, lémbrase que no apartado 4 da disposición transitoria vixésimo terceira da LIS , segundo o cal o importe das deducións establecidas nesta disposición e nos artigos 30, 31.1.b) e 32.3 do RDLeg . 4/2004 determinarase tendo en conta o tipo de gravame vixente no período impositivo en que esta aplíquese.

  Para ter en conta:

  En xeral, o tipo de gravame correspondente ao exercicio 2020 obterase dividindo o importe do recadro [00562] «Cota íntegra» da páxina 14 do modelo 200 entre o importe do recadro [00552] «Base impoñible» da páxina 13 do modelo 200.

  No caso de xeración da dedución conforme ao artigo 31.1.a) do RDLeg . 4/2004 ou, no caso de haberse xerado conforme ao artigo 31.1.b) do RDLeg . 4/2004 soamente cando o tipo de gravame do período impositivo de xeración sexa igual ao do período impositivo obxecto de liquidación, o importe consignado na columna «Dedución pendente» será igual ao que se consigne no recadro correspondente da columna «2020 dedución pendente».

 • Na columna «Aplicada nesta liquidación »recollerase a parte (ou a totalidade se é o caso) do importe correspondente da anterior columna «2020 dedución pendente» que se aplica na liquidación do período impositivo obxecto de liquidación.

  Para ter en conta:

  • A aplicación desta dedución ten como límite o importe da cota íntegra que figura no recadro [00562] da páxina 14 do modelo 200.

   Con esta finalidade, segundo o que se dispón no apartado 2 da disposición adicional décimo quinta da LIS , en períodos iniciados a partir do 1 de xaneiro de 2016, para os contribuíntes cuxo importe neto da cifra de negocios sexa polo menos de 20 millóns de euros durante os 12 meses anteriores á data en que se inicie o período impositivo, este importe non poderá exceder do 50 por cento da cota íntegra do contribuínte.

  • Para os períodos impositivos iniciados a partir do 1 de xaneiro de 2019, deberase incluír na páxina 21 do modelo 200, información sobre o importe neto da cifra de negocios dos doce meses anteriores á data de inicio do período impositivo, para os efectos de determinar a aplicación do límite establecido en DÁA 15ª da LIS .

   Con esta finalidade, con carácter previo á formalización deste cadro «Deducións dobre imposición internacional (RDLeg. 4/2004)» (agás nos supostos que xa se cumprimentase previamente o cadro da páxina 21 do modelo 200), abrirase unha xanela de desagregación en que o contribuínte deberá indicar se o importe neto da cifra de negocios durante os doce meses anteriores á data de inicio do período impositivo foi inferior a 20 millóns, polo menos de 20 millóns de euros, pero inferior a 60 millóns ou polo menos de 60 millóns de euros. A opción marcada polo contribuínte trasladarase ao cadro «Importe neto da cifra de negocios dos doce meses anteriores á data de inicio do período impositivo» da páxina 21 do modelo 200.

   A opción marcada polo contribuínte tera en contase tamén para determinar os límites no cálculo das correccións contables derivadas da aplicación do artigo 11.12 da LIS , da compensación de bases impoñibles negativas e da compensación de cotas por perdas das cooperativas, polo que unha vez cumprimentado o cadro da páxina 21 do modelo 200, non se volverá a mostrar noutras pantallas.

  • No recadro [00572] recollerase o total dos importes consignados na columna «Aplicada nesta liquidación », que deberá trasladarse ao recadro [00572] da páxina 14 do modelo 200 referente á liquidación do Imposto.

 • A columna «Pendente de aplicación en períodos futuros» utilízase para recoller a parte da dedución correspondente da columna «2020 dedución pendente» que non se incluíu no recadro correspondente da súa columna seguinte. É dicir, refírese á parte da dedución que por non ser aplicada na liquidación do período impositivo obxecto de declaración, queda pendente de aplicar en períodos impositivos futuros.