Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Deducións a aplicar

Segundo o que se dispón no apartado 3 da disposición transitoria vixésimo cuarta da LIS, as deducións previstas no Capítulo IV do Título VI da Lei 43/1995, do 27 de decembro, do Imposto sobre Sociedades e no Capítulo IV do Título VI do RDLeg. 4/2004, que estivesen pendentes de aplicar ao inicio do primeiro período impositivo que se inicie a partir do 1 de xaneiro de 2015, poderán deducirse a partir do devandito período impositivo, cos requisitos previstos na súa respectiva normativa de aplicación con anterioridade a esa data, no prazo e coas condicións establecidas no artigo 39 da LIS .

En aplicación do anterior, deberase ter en conta o seguinte:

  • Para cada ano dos comprendidos entre 2002 e 2019 recóllense as deducións xeradas neles e que, por insuficiencia de cota, a súa aplicación pódese efectuar en períodos impositivos futuros, dentro do prazo correspondente establecido na normativa aplicable, así como, se é o caso, nos supostos en que o inicio do cómputo do devandito prazo diferísese conforme ao que se dispón no artigo 37 da Lei 43/1995, do 27 de decembro, do Imposto sobre Sociedades, no artigo 44 do RDLeg . 4/2004 ou no artigo 39 da LIS .

    Para o ano 2020, só recolleranse as deducións pendentes de aplicar correspondentes a un período impositivo anterior iniciado en 2020.

  • Nos períodos impositivos iniciados antes do 25 de xuño de 2000, as deducións do Capítulo IV do Título VI da Lei 43/1995 podían aplicarse nos períodos impositivos que concluísen nos cinco anos inmediatos e sucesivos a partir do período impositivo en que se xerasen e non aplicado o seu importe total.

  • Nos períodos impositivos iniciados entre 25 de xuño de 2000 e 31 de decembro de 2001, as deducións por investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica, así como aquelas para o fomento das tecnoloxías da información e da comunicación, podíanse aplicar nos períodos impositivos que concluísen nos dez anos inmediatos e sucesivos a partir da fin do período impositivo en que se xerasen e non aplicado o seu importe total. Para as demais deducións do Capítulo IV do Título VI da Lei 43/1995, ese prazo era de cinco anos.

  • Nos períodos impositivos iniciados a partir do 1 de xaneiro de 2002, as deducións por investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica, así como aquelas para o fomento das tecnoloxías da información e da comunicación, pódense aplicar nos períodos impositivos que conclúan nos quince anos inmediatos e sucesivos a partir da fin do período impositivo en que se xerasen e non aplicado o seu importe total. Para as demais deducións do Capítulo IV do Título VI da Lei 43/1995 ou da LIS , ese prazo era de dez anos.

  • Das deducións por investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica reguladas no artigo 35 do RDLeg . 4/2004, as cantidades correspondentes aos períodos impositivos iniciados a partir do 1 de xaneiro de 2012 non aplicadas neles , pódense aplicar nos períodos impositivos que concluísen nos dezaoito anos inmediatos e sucesivos. Para as demais deducións do Capítulo IV do Título VI do RDLeg . 4/2004 correspondentes igualmente, aos períodos impositivos iniciados a partir do 1 de xaneiro de 2012, ese prazo era de quince anos, conforme ao que se dispón no artigo 44 do RDLeg . 4/2004.

  • Nos períodos impositivos iniciados a partir do 1 de xaneiro de 2015, segundo o que se dispón no artigo 39 da LIS , as cantidades correspondentes á dedución por investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica reguladas no artigo 35 da LIS , poderán aplicarse nas liquidacións dos períodos impositivos que conclúan nos dezaoito anos inmediatos e sucesivos. Para as demais deducións recollidas no Capítulo IV do Título VI da LIS , ese prazo é de quince anos.

  • As deducións pendentes de aplicar ao inicio do primeiro período impositivo que comezase tras haberse iniciado a vixencia da respectiva norma modificadora do prazo, son aplicables, sempre que se cumpran os requisitos esixidos, ata completar o novo prazo correspondente contado a partir da finalización do período impositivo en que se xeraron as deducións.