Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Importe da dedución

Segundo o que se dispón no artigo 20 da Lei 49/2002, os contribuíntes terán dereito a deducir da cota íntegra, minorada nas deducións e bonificacións previstas nos Capítulos II, III e IV do Título VI da LIS, o 35 por cento da base da dedución.

As cantidades correspondentes ao período impositivo non deducidas poderán aplicarse nas liquidacións dos períodos impositivos que conclúan nos 10 anos inmediatos e sucesivos.

Se nos dous períodos impositivos inmediatos anteriores realizásense donativos, doazóns ou achegas con dereito a dedución en favor dunha mesma entidade por importe igual ou superior, en cada un deles , ao do período impositivo anterior, o porcentaxe de dedución aplicable á base da dedución en favor desa mesma entidade será o 40 por cento.

A base desta dedución non poderá exceder do 10 por cento da base impoñible do período impositivo.

As cantidades que excedan deste límite poderanse aplicar nos períodos impositivos que conclúan nos 10 anos inmediatos e sucesivos.

O artigo 22 da Lei 49/2002 establece que a Lei de Orzamentos Xerais do Estado poderá elevar en cinco puntos porcentuais, como máximo, as porcentaxes e límites desta dedución . Con esta finalidade, a porcentaxe do 35 por cento aplicable a esta dedución poderá elevarse ao 40 por cento e o límite máximo do 10 por cento ao 15 por cento.