Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Dedución por investimento de beneficios (artigo 37 RDLeg. 4/2004)

Esta dedución foi derrogada pola nova Lei do Imposto sobre Sociedades con efectos para os períodos impositivos iniciados a partir do 1 de xaneiro de 2015. Non obstante, xa que a dedución se fai efectiva cando se realiza o investimento, o apartado 5 da disposición transitoria vixésimo cuarta da LIS establece a posibilidade de aplicar a devandita dedución nos períodos impositivos iniciados a partir do 1 de xaneiro de 2015, nos termos e condicións establecidas no artigo 37 do RDLeg. 4/2004, aínda que o investimento e demais requisitos prodúzanse en períodos impositivos iniciados a partir da devandita data.

  1. Ámbito de aplicación
  2. Requisitos
  3. Prazo para efectuar o investimento
  4. Base da dedución
  5. Importe da dedución
  6. Incompatibilidades