Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Prazo para efectuar o investimento

No referente ao prazo que ten o contribuínte para efectuar o investimento, o artigo 37.2 do   RDLeg. 4/2004 establece que o investimento en elementos patrimoniais afectos a actividades económicas deberá efectuarse no prazo comprendido entre o inicio do período impositivo en que se obteñen os beneficios obxecto de investimento e os dous anos posteriores ou, excepcionalmente, de acordo cun plan especial de investimento aprobado pola Administración tributaria a proposta do contribuínte.

Desta forma, ademais do prazo de dous anos, existe a posibilidade dun prazo especial de investimento aprobado pola Administración Tributaria polo que, tendo en conta que o artigo 37.3 do RDLeg . 4/2004 establece que a dedución se aplica na cota íntegra do período impositivo en que se efectúa o investimento, para investimentos suxeitos a prazos maiores podería seguir aplicandose esta dedución.