Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Importe da dedución

A dedución determínase aplicando sobre a base da dedución unha porcentaxe que variará en función do tipo de gravame do Imposto sobre Sociedades que se aplique á entidade:

  • 10 por cento no caso de entidades que cumpran os requisitos establecidos no artigo 108 do   RDLeg. 4/2004 para as entidades de reducida dimensión e apliquen a escala de gravame prevista no artigo 114 da devandita norma.

  • 5 por cento no suposto de entidades que tributen segundo a escala de gravame previsto na disposición adicional duodécima do RDLeg . 4/2004 para os casos de mantemento ou creación de emprego.

A dedución practicarase na cota íntegra correspondente ao período impositivo en que se efectúe o investimento.