Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Agrupacións europeas de interese económico

Regulación: Artigo 44 LIS

As agrupacións europeas de interese económico que apliquen o réxime tributario especial, deberán tributar segundo o establecido para as agrupacións de interese económico españolas no artigo 43 da LIS , tendo en conta as seguintes especialidades:

  • Con independencia do carácter de residentes ou non dos seus socios, están suxeitas ás obrigas derivadas da aplicación da Lei do Imposto sobre Sociedades, a excepción do pagamento da débeda tributaria. 

  • Deberán imputar a totalidade das bases impoñibles, positivas ou negativas, que obtivesen no período impositivo, aos seus socios, quen deberán integrara na base impoñible do seu imposto persoal. No caso de que os socios sexan non residentes en territorio español, a devandita integración soa terá lugar cando a actividade realizada polos mesmos a través da agrupación determina a existencia dun establecemento permanente. 

  • Non deberán efectuar pagamentos fraccionados nin tampouco poderán aplicar o procedemento de devolución recollido no artigo 41 da LIS , en relación á dedución de retencións, ingresos a conta e pagamentos fraccionados.