Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Ámbito de aplicación

Regulación: Artigo 27.1 Lei 19/1994

  1. Poden aplicar a RIC os seguintes contribuíntes:

    1. Os contribuíntes do Imposto que teñan o seu domicilio nas Canarias , ou que sen tero, operen nas Canarias mediante establecemento permanente.

    2. As entidades non residentes en territorio español, cando operen nas Canarias mediante establecemento permanente, polas rendas obtidas a través do mesmo.

    3. As entidades que teñan por actividade principal a prestación de servizos financeiros ou a prestación de servizos a entidades que pertenzan ao mesmo grupo de sociedades nos termos do artigo 18.2 da LIS, cando materialicen a dotación nalgunha dos investimentos iniciais ás que se refire o artigo 6 do Real decreto 1758/2007, do 28 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei 19/1994, do 6 de xullo (véxase tamén o artigo 2 deste Regulamento).

  2. Non pode acollerse ao réxime da RIC a parte do beneficio obtido en actividades de construción naval, fibras sintéticas, industria do automóbil, siderurxia e industria do carbón, polo que non se poderá aplicar a redución sobre esa parte do beneficio (apartado 3 da disposición adicional undécima da Lei 19/1994, do 6 de xullo).

  3. A aplicación da RIC queda condicionada ao cumprimento das Directrices comunitarias sobre axudas estatais aos sectores agrarios, forestal, da pesca e a acuicultura e do transporte (disposicións adicionais cuarta a sexta do Real Decreto-lei 12/2006, do 29 de decembro).

  4. Para os períodos impositivos que se inicien a partir do 7 de novembro de 2018, establécese que, con efectos desde o 1 de xaneiro de 2015, a aplicación da RIC só cando se materialice en investimentos que non teñan a consideración de iniciais, así como a dos beneficios fiscais que teñan a consideración de axudas rexionais ao funcionamento establecido no Libro II e no artigo 94 da Lei 20/1991, na Lei da Comunidade Autónoma das Canarias, 4/2014, do 26 de xuño, no artigo 26 e no Título V da Lei 19/1994, e na disposición adicional duodécima da Lei 43/1995, do 27 de decembro, así como as axudas ao transporte de mercadorías comprendidas no ámbito do Real decreto 362/2009, do 20 de marzo e da Orde do 31 de xullo de 2009 do conselleiro de Obras Públicas e Transportes do Goberno das Canarias, estarán suxeitas ao límite do 30 por cento do volume de negocios anuais do beneficiario obtido nas Illas Canarias.