Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Deducibilidade de perdas por deterioración dos créditos derivadas das posibles insolvencias de debedores en empresas de reducida dimensión

O Real Decreto-lei 35/2020, do 22 de decembro, de medidas urxentes de apoio ao sector turístico, a hostalaría e o comercio e en materia tributaria establece no seu artigo 14 que os contribuíntes do Imposto sobre Sociedades que cumpran as condicións do artigo 101 da LIS para ser consideradas empresas de reducida dimensión, nos períodos impositivos que se inicien no ano 2020 e no ano 2021 poderán deducir, nos devanditos períodos, as perdas por deterioración dos créditos derivadas das posibles insolvencias de debedores cando transcorresen tres meses desde o vencemento da obriga a que se refire a letra a) do artigo 13.1 da LIS .

Desta forma, para as empresas de reducida dimensión redúcese o prazo establecido para poder deducir as perdas por deterioración dos créditos derivadas das posibles insolvencias de debedores, pasando de 6 meses a 3 meses, o tempo que se esixe que transcorrese entre o vencemento da obriga e a devindicación do imposto.

Pode consultar todas as particularidades do réxime especial das Entidades de Reducida Dimensión no Capítulo 10 deste Manual práctico.