Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Investimentos anticipados

Regulación: Artigo 27.11 Lei 19/1994

Segundo establécese no primeiro parágrafo do artigo 27.11 da Lei 19/1994, os contribuíntes poderán levar a cabo investimentos anticipadas, que se considerarán como materialización da RIC que se dote con cargo a beneficios obtidos no período impositivo en que se realiza o investimento ou nos tres posteriores, sempre que se cumpran os restantes requisitos esixidos no mesmo.

Estas dotacións deberán realizarse con cargo a beneficios ata o 31 de decembro de 2021.

Novidade:

Con efectos desde o 30 de decembro de 2020, a disposición final segunda do Real Decreto-lei 39/2020, do 29 de decembro, de medidas financeiras de apoio social e económico e de cumprimento da execución de sentenzas, modifica a Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal das Canarias, introducindo unha nova disposición transitoria oitava na devandita Lei, que establece que o prazo ao que se fai referencia no primeiro parágrafo do artigo 27.11 da Lei 19/1994, será de catro anos para os investimentos anticipados materializadas en 2017.

No período impositivo en que se realicen os investimentos anticipados deberá comunicarse a materialización e o seu sistema de financiamento conxuntamente coa declaración do Imposto sobre Sociedades (consulte o apartado «Documentación que debe presentarse antes da declaración »do Capítulo 1 deste Manual Práctico).

Os investimentos anticipados realizados nun período impositivo iniciado antes do 1 de xaneiro de 2015 consideraranse materialización da reserva para investimentos de beneficios obtidos noutro período impositivo posterior iniciado igualmente antes da devandita data, e regularanse polo que se dispón no artigo 27 da Lei 19/1994, do 6 de xullo, segundo redacción vixente a 31 de decembro de 2014.